Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Приемане
 • Е-класа
 • Лимузина
 • 09/2016 - 11/2017
app store google play
X

Отпечатване
Указания за експлоатационните консумативи
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от нараняване чрез опасни за здравето експлоатационни консумативи

Експлоатационните консумативи могат да бъдат отровни и вредни за здравето.

При употреба, складиране и изхвърляне на експлоатационни консумативи спазвайте указанията върху съответните оригинални опаковки.
Винаги съхранявайте експлоатационните консумативи в затворени оригинални опаковки.
Пазете децата далеч от експлоатационни консумативи.
УКАЗАНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОКОЛНАТА СРЕДА Замърсяване на околната среда поради неподходящо изхвърляне
Изхвърляйте експлоатационните консумативи по природосъобразен начин.
Експлоатационни консумативи са:
 • горива

 • добавки за допълнително обработване на отработените газове, нап р. AdBlue®

 • смазочни материали

 • охладителна течност

 • спирачна течност

 • препарат за почистване на стъкла

 • хладилен агент на системата за климатизация

Използвайте само одобрените от Mercedes-Benz продукти. Повреди, които възникват поради използването на неодобрени продукти за автомобила, не се покриват от Mercedes-Benz гаранцията и кулантност.

Ще разпознаете одобрените от Mercedes-Benz експлоатационни консумативи по следния надпис върху резервоарите:

 • MB-Freigabe  (нап р. MB-Freigabe 229.51)

 • MB-Approval  (нап р. MB-Approval 229.51)

Допълнителна информация за одобрени експлоатационни консумативи:
 • в предписанията на Mercedes-Benz относно експлоатационните консумативи под http://bevo.mercedes-benz.com (при посочване на обозначението на спецификацията)

 • в квалифициран специализиран сервиз

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от пожар‑ и експлозия на горивото

Горивата са лесно запалими.

Непременно избягвайте огън, открита светлина, пушене и образуване на искри.
Преди зареждането изключете двигателя и, ако е налично, автономното отопление.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от нараняване чрез горива

Горивата са отровни и вредни за здравето

Избягвайте обезателно контакт на горивото с кожата, очите или облеклото и не го гълтайте.
Не вдишвайте изпарения на горивото.
Пазете децата далеч от горива.

Ако Вие или други лица имате контакт с гориво, спазвайте следните точки:

Незабавно отмийте с вода и сапун горивото от кожата.
Ако гориво е попаднало в очите Ви, веднага ги промийте грижливо с чиста вода. Незабавно потърсете медицинска помощ.
Ако е погълнато гориво, незабавно потърсете медицинска помощ. Не предизвиквайте повръщане.
Веднага сменете напоените с гориво дрехи.