Правна информация

Авторско право

Copyright 2022 Mercedes-Benz Group AG. Всички права запазени. Всички текстове, изображения, графики, аудиофайлове, видеофайлове и анимация, както и аранжировките им са обект на авторско право и на други закони, защитаващи интелектуалната собственост. Не се разрешава използването им за търговски цели или разпространение, нито да се променят и използват в други уеб страници. Някои от интернет страниците на Mercedes-Benz Group AG съдържат и материали, които са предмет на авторско право на тези, които са ги предоставили.

Продукти и цени

След приключване на редакцията на отделни страници в продуктите и услугите могат да възникнат промени. За срока на доставка производителят си запазва правото за промени в конструкцията или формата, отклонения в нюанса на цвета, както и за промени в обхвата на доставката и услугите, при условие, че промените или отклоненията са приемливи за клиента, като се вземат предвид интересите на Mercedes-Benz. Изображенията могат да съдържат и аксесоари, специално оборудване или други разработки, които не принадлежат към серийния обем на доставката и услугите. Отклоненията в цвета са по технически причини. Отделни страници могат също да съдържат типове и услуги, които не се предлагат в отделните държави. Сведенията относно законовите, правните и данъчните предписания и въздействия са валидни обаче само за Федерална република Германия. Освен ако в условията за продажба или доставка не е предвидено друго, в сила са валидните в деня на доставката цени. За нашите търговски партньори цените са препоръчителни продажни цени. Затова относно актуалното състояние попитайте представителство или търговски партньор.

Търговски марки

Ако не е посочено друго, всички търговски марки, споменати на интернет страниците на Mercedes-Benz, са законово защитени търговски марки на Mercedes-Benz, като това важи по-специално за имената на моделите, както и за всички лога и емблеми на компанията.

Лицензионни права

Mercedes-Benz желае да Ви предложи иновативна и информативна интернет програма. Затова се надяваме, че креативното оформление Ви доставя не по-малко радост, отколкото на нас. Но също така Ви молим за разбиране относно това, че Mercedes-Benz трябва да защити своята интелектуална собственост, включително патенти, търговски марки и авторски права, както и че тези интернет страници не могат да предоставят лицензионни права върху интелектуалната собственост на Mercedes-Benz.

Указания относно изразяването на предвиждания

Интернет страниците, съобщенията за връзки с инвеститорите, годишните и междинни доклади за дейността, прогнозите, презентациите, аудио и видеоизлъчванията на събития (на живо или на запис) и други документи на този уеб сайт съдържат освен всичко и прогнозни изказвания във връзка с бъдещи процеси, които се базират на актуалната преценка на мениджмънта. Думи като „очакваме", „поемаме", „вярваме", „оценяване", „очакваме", „възнамеряваме", „можем/бихме могли" „планираме"," проектираме“,“би трябвало да" и други подобни изрази идентифицират твърдения за бъдещето. Такива твърдения са свързани с определени рискове и несигурност. Някои примери за това са конюнктурният спад в Европа или Северна Америка, промени във валутните курсове, лихвени ставки и цени на суровините, внедряване на продукти от конкурентите, по-силни стимули за продажби, необходимото прилагане на новия бизнес модел за smart, прекъсвания на доставките на материалите за производство поради недостиг на материали, стачки на персонала или фалиране на доставчици, а също спадането на продажните цени на употребяваните автомобили. Ако възникне някой от тези фактори на неясноти или други несигурности (някои от които са описани под заглавието "Доклад на риска" в настоящия годишен доклад на Mercedes-Benz и описани в раздел "Рискови фактори" в годишния доклад на Mercedes-Benz във формуляр 20-F, който е подаден при Надзорния орган на борсата за ценни книжа на САЩ) или предположенията, направени въз основа на изказванията, се окажат неверни, действителните резултати може да се различават значително от тези, които са посочени в изказванията или са се съдържали в тях. Ние не възнамеряване, нито поемаме задължението постоянно да актуализираме предвижданията си, тъй като те се базират единствено на обстоятелства, валидни към деня на тяхното публикуване.

Отговорност

Информацията и данните, съдържащи се в тези страници не са израз на обещание или гаранция, било то поета изрично или мълчаливо. Те в никакъв случай не представляват косвено обещание или гаранция относно състояние, продаваемост, пригодност за определена цел, или липса на нарушение на закони и патенти.

На нашите интернет страници можете да намерите и връзки към други страници в интернет. Бихме желали да Ви обърнем внимание, че нямаме влияние върху дизайна и съдържанието на страниците, към които препращат тези линкове. Затова не можем да носим отговорност за актуалността, коректността, пълнотата или качеството на предоставената в тях информация. Предвид това ние се дистанцираме от цялото съдържание на тези страници. Горното се отнася за всички връзки на нашите интернет страници към външни сайтове и тяхното съдържание.

Указание съгласно § 36 Закона за уреждане на потребителски спорове (VSBG) Mercedes-Benz Group AG няма да вземе участие при разглеждането на потребителския спор от страна на арбитражната комисия по смисъла на Закона за уреждане на потребителските спорове VSBG и съответно не е задължен.

Информация за уреждане на спорове онлайн Европейската комисия създаде интернет платформа за онлайн уреждане на спорове (т.нар. „Платформа за ОРС“). Платформата за ОРС служи като портал за извънсъдебно разрешаване на спорове относно договорни задължения, произтичащи от онлайн договори за продажби. Можете да намерите платформата на следния линк:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

-->