Veri koruması

Veri Gizliliği

Mercedes-Benz web sitemizi ziyaretinizden, şirketimize ve ürünlerimize gösterdiğiniz ilgiden mutluluk duyar. Biz, sizin özel bilgilerinizin korunması konusunu ciddiye almaktayız ve internet sitemizi ziyaretinizde kendinizi güvende hissetmenizi istemekteyiz. Kişisel bilgilerinizin işlenmesinde özel alanınızın korunması, iş süreçlerimizde dikkate aldığımız ve önemle üzerinde durduğumuz bir konudur. Web sitemizin ziyaret edilmesi sırasında kaydedilen kişisel bilgiler sorumlu birimin bulunduğu ülkede yürürlükte olan veri güvenliği kuralları doğrultusunda işlenmektedir. Veri güvenliği politikamız ayrıca Mercedes-Benz için geçerli olan Veri Güvenliği Davranış Kuralları´nı kapsamaktadır. Mercedes-Benz web siteleri, sözü geçen veri güvenliği açıklaması olmayan başka sunucuların web sitelerine linkler de içerebilir.

Kişisel Verilerin Korunması Politikası

Mercedes Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetler Anonim Şirketi

Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

Şirketimiz tarafından Mercedes Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetler Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’na uygun olarak ve aşağıda yer alan Aydınlatma Metni kapsamında kişisel verileriniz müşteri kaydı oluşturulması, ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ile satış ve pazarlama faaliyetleri amacıyla işlenecektir.

a. Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz işbu platformun kullanımınıza sunulması, işbu platformda gerçekleştirilecek satış, rezervasyon vb. işlemleriniz kapsamında veri sorumlusu olarak Mercedes Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetler Anonim Şirketi (“Şirket” veya “MBO”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Veri Sorumlusu: Mercedes Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetler Anonim Şirketi

Adresi: Akçaburgaz Mah. Süleyman Şah Cad. No.6/1 34522 Esenyurt/İstanbul

Telefon: 0212 867 30 00

Mersis No: 0616068739300001

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü, 187958-5

b. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan; müşteri ilişkilerinin yürütülmesi, müşteri iletişim bilgilerinin güncellenmesi, satış kayıtlarının sistemde açılması, satış ve satış sonrasına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında ilgili süreçlerin yürütülmesi, satışa bağlı faturalandırma faaliyetleri dâhil olmak üzere mali işlemlerin yürütülmesi ile ilgilenilen model hakkında yetkili kişilerin iletişime geçilmesinin sağlanması amaçlarıyla ve ayrıca Şirketimiz tarafından sunulan ürün, hizmet ve kampanyalardan sizleri faydalandırmak ve özel gün tebrikleri için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve bu kapsamda araç test sürüşlerinin düzenlenmesi, müşteri anketlerinin yapılması, müşteri memnuniyetinin ölçümü ve geliştirilmesi; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere www.mercedes-benz.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Mercedes Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetler Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.

c. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Toplanan kişisel verileriniz; müşteri ilişkilerinin yürütülmesi, müşteri iletişim bilgilerinin güncellenmesi, satış kayıtlarının sistemde açılması ve bu çerçevede, satışa bağlı faturalandırma faaliyetleri dâhil olmak üzere mali işlemlerin yürütülmesi ile ilgilenilen model hakkında yetkili kişilerin iletişime geçilmesinin sağlanması amaçlarıyla ve Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla; bayilerimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, yurtiçinde ve/veya yurtdışında yerleşik hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına, özel kişilere, Mercedes-Benz Türk A.Ş.’ye, Almanya’da yerleşik olan grup şirketimiz Mercedes Benz AG’ye ve Mercedes-Benz Group AG’ye, tarafımıza rızanız dâhilinde sağlamış olduğunuz verilerin güvenli bir şekilde saklanabilmesi, kullanmakta olduğunuz dijital platformun hizmetinize sunulabilmesi amacıyla yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik olan veri saklama hizmetleri sunan tedarikçilerimize, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde www.mercedes-benz.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Mercedes Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetler Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında belirtilen amaçlarla sınırlı olarak da aktarılabilecektir. Bu kapsamda hizmetlerimizin tarafınıza sunulması amacıyla sizlerin rızanız neticesinde elde edilen kişisel verileriniz işbu amaçların yerine getirilmesini sağlamak için Amerika Birleşik Devletleri’nde, Singapur’da ve/veya Avrupa Birliği içinde bulunan veri saklama merkezlerinde saklanmak üzere, işbu bölgeler içinde yerleşik olan tedarikçilerimizle paylaşılmaktadır.

ç. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz ürün ile hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; fiziki ortamda ve internet ortamında internet sitemiz kanallarıyla, pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirebilmemiz ve bu çerçevede onayınızın elde edilmesine ilişkin yükümlülüklerimizi yerine getirmek hukuki sebebiyle toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında Aydınlatma Metninin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

d. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.mercedes-benz.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Mercedes Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetler Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda MBO talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç talebin MBO’ya iletildiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, MBO tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Seçme Olanakları

Verilerinizden, sizi ürünlerimiz ve hizmetlerimiz konusunda bilgilendirebilmek ve gerektiğinde bu konularda size danışabilmek amacı ile yararlanmak arzusundayız. Doğal olarak bu tür etkinliklere katılıp katılmamak tamamen sizin seçiminizdir. Bu konuda onay vermemeniz durumunda bunu her an bildirebilirsiniz; biz de bilgilerinizi gerektiği şekilde erişime kapalı tutarız.

Konu ile ilgili daha ayrıntılı bilgiyi web sitelerinde bulabilirsiniz.

Çerezler

Mercedes-Benz ziyaretçilerin tercihlerini izleyebilmek ve web sitesini bu doğrultuda en iyi biçimde tasarlayabilmek için çerezler kullanmaktadır. Çerezler, bilgisayarınızın sabit diskine bırakılan küçük dosyalardır. Bu, navigasyonu kolaylaştırır ve web sitesinin çok daha rahat kullanılmasını sağlar. Çerezler aynı zamanda bizim internet sitemizde en popüler olan alanları saptamamıza yardımcı olmaktadır. Böylelikle internet sitelerimizin içeriklerini sizin gereksinimlerinizi daha iyi karşılayacak biçimde oluşturabilir, dolayısıyla size sunduğumuz hizmeti de iyileştirebiliriz. Çerezler, sizin bilgisayarınızdan daha önce sayfalarımıza erişilip erişilmediğini saptamak için de kullanılabilir. Sadece bilgisayarınızın üzerindeki çerez tanınıyor. Kişiye özgü veriler sizin onaylamanız koşuluyla çerezlere kaydediliyor, bu örneğin, kullanıcı ID´nizi ve şifrenizi tekrar girmemek için korumalı bir çevrimiçi erişiminden yararlandığınız zaman geçerli olabiliyor.

Tabii ki web sitemize çerezsiz de ulaşabilirsiniz. İnternet tarayıcılarının çoğu çerezlerileri otomatik olarak kabul etmektedir. Çerezlerin bilgisayarınızın sabit diskine kaydedilmesini, tarayıcı ayarlarında *Çerez engelle* ayarını seçerek engelleyebilirsiniz. Bunun nasıl işlediğini ayrıntılı olarak öğrenmek isterseniz tarayıcı üreticinizin hazırladığı el kitapçığını okumanızı öneririz. Bilgisayarınızda daha önce kaydedilmiş çerezleri her an silebilirsiniz. Ancak çerez kabul etmemeniz hizmetlerimizde işlevlerin kısıtlanmasına yol açabilir.

Çerezlere dair tercihlerinizi güncellemek için: Ayarlar

Güvenlik

Mercedes-Benz, tarafımızdan yönetilen kişisel verilerinizi, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları, hasar görmemeleri ve yetkisi olmayan kişilerce kullanılmamaları için koruma amacı ile teknik ve organizasyonel açıdan güvenlik önlemleri uygulamaktadır. Güvenlik önlemlerimiz teknolojik ilerlemeler ile birlikte sürekli gelişme içersindedir.

Bilgi Alma Hakkı

Mercedes Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetler A.Ş. ya da şirketin sizin bölgenizden sorumlu yetkili birimi, talebiniz üzerine olabildiğince hızlı ve yazılı olarak yürürlükteki yasalar uyarınca, kişisel verilerinizin bizde kayıtlı olup olmadığını veya hangilerinin kayıt edildiğini bildirmektedir. Kullanıcı olarak kayıtlı iseniz, size verileri görme ve gerektiğinde silme ya da değiştirme olanağı tanınmaktadır. Bilgilerin doğruluğu ve güncelliğiyle ilgili çabalarımıza karşın yanlış bilgiler kayıt edilmiş ise, bu yanlışlar sizin uyarınız üzerine düzeltilmektedir.

Kişisel bilgilerinizin işlenmesiyle ilgili sorularınız var ise şirkette veri güvenliğinden sorumlu yetkiliye başvurabilirsiniz. Kendisine ve ekibine bilgi alma talebiniz, öneri ya da şikayetiniz olduğunda da ulaşabilirsiniz.

Başvurularınız için ekli dokümanı kullanabilirsiniz.

Veri Sahibi Başvuru Formu

Veri koruması temel düzenlemesi (DSGVO) uyarınca sorumlu kişi – aşağıda aksi belirtilmediği sürece:

Mercedes me Connectivity hizmetleri için veri koruması temel düzenlemesi (DSGVO) uyarınca sorumlu kişi:

Bu web sayfalarının Mercedes me connect ve Mercedes me assist'in araca ilişkin hizmetleri ve ayrıca bunların temel fonksiyonları (örn. giriş, profil, gelen kutusu, ayarlar, ilişkili araçlar) ile ilgili bölümleri için veri korumasından aşağıdaki şirket sorumludur:

Mercedes-Benz AG (""Biz"")

Mercedesstraße 120

70372 Stuttgart

Almanya

E-posta: dialog@mercedes-benz.com

Veri korumasından sorumlu kişi:

Mercedes-Benz AG

Veri korumasından sorumlu şirketler grubu yetkilisi:

HPC E600

70546 Stuttgart

Almanya

E-posta: data.protection@mercedes-benz.com

Son Güncelleme: Aralık 2022

-->