Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Hyväksy
 • eVito
 • 05/2021
app store google play
X

Tulosta
Varoitusvilkkujen kytkeminen päälle ja pois päältä
VAROITUS Piilossa olevista valojärjestelmistä aiheutuva onnettomuusvaara

Kun peräovi on auki 90° takavalojärjestelmän valot eivät näy.

Muiden tiellä liikkujien on tällöin vaikea tai jopa mahdoton havaita autoa.

Auto on sen vuoksi varustettava näissä tapauksissa kansallisten määräysten mukaisilla varoituslaitteilla, esim. varoituskolmiolla.

Paina näppäintä .

Jos käytät vilkkua varoitusvilkkulaitteen ollessa päällä, vain auton kyseisellä puolella olevat vilkut palavat.

Varoitusvilkut kytkeytyvät automaattisesti päälle seuraavissa tapauksissa:
 • Turvatyyny on lauennut.

 • Autoa jarrutetaan voimakkaasti yli 70 km/h pysähtymiseen saakka.

Varoitusvilkut kytkeytyvät automaattisesti pois päältä, kun auto on täysjarrutuksen jälkeen taas saavuttanut yli 10 km/h nopeuden.

Ota palonsammutin esille
VAROITUS Onnettomuusvaara, jos palonsammutinta ei ole oikein kiinnitetty kuljettajan jalkatilaan

Palonsammutin voi rajoittaa polkimen liikerataa tai lukita pohjaan painetun polkimen paikalleen.

Tämä vaarantaa auton käyttö‑ ja liikenneturvallisuuden.

Palonsammutin voi sinkoutua kuljettajan jalkatilasta ja aiheuttaa vammoja kuljettajalle tai matkustajille.

Varastoi ja kiinnitä palonsammutin aina asianmukaisesti kannattimeen.
Älä käsittele palonsammutinta ajon aikana.
Avaa pidikkeen lukitus.
Ota palonsammutin pois kannattimesta.

Autoissa, joissa on kääntyvä etuistuin, kannatin ja palonsammutin ovat istuinkotelon sivulla.

Lue palonsammuttimessa olevat ohjeet huolellisesti ja perehdy sammuttimen käyttöön. Anna palonsammutin uudelleentäytettäväksi jokaisen käyttökerran jälkeen, ja tarkasta se vuoden kahden välein. Muuten palonsammutin ei mahdollisesti toimi hätätapauksessa.

Noudata kulloisenkin oleskelumaan maakohtaisia lakimääräyksiä.

Varoituskolmion ottaminen esille

Varoituskolmio sijaitsee kuljettajan oven säilytyslokerossa.

Ota varoituskolmio esille säilytyslokerosta.
Ensiapulaukun ottaminen esille

Ensiapulaukku sijaitsee etumatkustajan oven säilytyslokerossa.

Ota ensiapulaukku esille säilytyslokerosta.

Tarkista vähintään kerran vuodessa ensiapulaukun viimeinen käyttöpäiväys. Vaihda vanhentuneet ensiapulaukun materiaalit uusiin ja täydennä puuttuvat osat.

Noudata kulloisenkin oleskelumaan maakohtaisia lakimääräyksiä.

QR-koodi pelastuskorttia varten

QR-kooditarrat on kiinnitetty B-pilariin kuljettajan ja apukuljettajan puolelle. Onnettomuustilanteessa pelastusvoimat saavat QR-koodien avulla auton pelastuskortin nopeasti käyttöönsä. Ajan tasalla oleva pelastuskortti sisältää kompaktissa muodossa auton tärkeimmät tiedot, kuten johtojen sijainnit.

Lisätietoa saa osoitteesta Mercedes-Benz-kotisivu - Pelastuskortti

Käynnistysapu ja 12 V:n sähkölaiteakun lataaminen
Käynnistysavun saa suorittaa vain ammattitaitoisessa erikoiskorjaamossa, esim. Mercedes-Benz-huoltopisteessä.
Vie akku aina ladattavaksi ammattitaitoiseen erikoiskorjaamoon, esim. Mercedes-Benz-huoltopisteeseen.
Sulakkeisiin liittyviä ohjeita
HUOMAUTUS Sulakkeet
Noudata lisäkäyttöohjeessa annettuja ohjeita. Muutoin et voi tunnistaa vaaroja.

Sulakekaavio ja sulakkeisiin liittyviä ohjeita on Sulakejärjestys-lisäkäyttöohjeessa.

Rengasrikkoa koskevia huomautuksia
VAROITUS Paineettomista renkaista aiheutuva onnettomuusvaara

Paineeton rengas heikentää voimakkaasti ajo-ominaisuuksia sekä ohjausominaisuuksia ja jarrutuskäyttäytymistä.

Älä aja paineettomalla renkaalla.
Vaihda paineettoman renkaan tilalle varapyörä tai ota yhteyttä ammattitaitoiseen erikoiskorjaamoon.

Tarra, jossa on Mercedes-Benz 24h -palvelun puhelinnumero, löytyy  esim. kuljettajan puoleisesta B-pilarista.

Varapyörällä varustetuista autoista löydät rengasrikon tapauksessa tietoja kohdasta ”Pyörät ja renkaat” Lisää.

Sallitut hinaustavat

Mercedes-Benz suosittelee teknisessä vikatapauksessa hinaamisen sijasta kuljettamaan auton.

Käytä hinaamiseen molemmat akselit maassaa hinausköyttä tai hinaustankoa.

Jos havaitset, että autosta on valunut ulos jäähdytysnestettä, niin autoa on hinattava etuakseli nostettuna tai se on lastattava kuljetusajoneuvoon.

VAROITUS Turvallisuuden kannalta oleellisten toimintojen rajoittumisesta aiheutuva onnettomuusvaara hinattaessa
Turvallisuuden kannalta oleelliset toiminnot ovat seuraavissa tilanteissa rajoittuneita tai ne eivät ole enää käytettävissä:
 • Sytytysvirta on kytketty pois päältä.

 • Jarrujärjestelmässä tai ohjaustehostimessa on häiriö.

 • Energiansaannissa tai auton sähköjärjestelmässä on häiriö.

Jos autoa hinataan, ohjaaminen ja jarruttaminen saattaa vaatia selvästi enemmän voimaa.

Käytä hinaustankoa.
Varmista ennen hinaamista, että ohjaus liikkuu vapaasti.
VAROITUS Liian painavan auton hinaamisesta aiheutuva onnettomuusvaara
Jos hinattava tai hinaamalla käynnistettävä auto on painavampi kuin autosi sallittu kokonaispaino, voi tapahtua seuraavaa:
 • Hinaussilmukka repeytyy irti.

 • Yhdistelmä voi keinua ja kaatua.

Ennen auton hinaamista tai käynnistämistä hinaamalla tulee tarkastaa, ylittääkö hinattava auto sallitun kokonaispainon.

Tietoja autosi sallitusta kokonaispainosta löydät auton tyyppikilvestä Lisää.

HUOMAUTUS Vaurioita hinauslaitteen väärän kiinnityksen tai epäasianmukaisen käytön johdosta
Kiinnitä hinausköysi tai hinaustanko ainoastaan hinaussilmukoihin.
Hinaussilmukoita ei saa käyttää auton pelastamiseen.
HUOMAUTUS Liian suuresta vetämisvoimasta aiheutuva vaurio

Äkillisen liikkeellelähdön aiheuttama liian suuri vetämisvoima voi vaurioittaa autoa.

Lähde liikkeelle hitaasti ja rauhallisesti suoraan ajaen.
HUOMAUTUS Vaurioita asiantuntemattoman hinaamisen seurauksena hinausköyttä käyttämällä

Jos turvallisuus- ja suojatoimenpiteitä ei noudateta hinattaessa hinausköydellä, seurauksena voi olla auton vaurioituminen.

Seuraavat kohdat on otettava huomioon:

Mikäli mahdollista, kiinnitä hinausköysi kumpaankin autoon samalle puolelle.
Kiinnitä hinausköysi vain hinaussilmukoihin.
Älä ylitä hinausköyden lainmukaista pituutta.
Merkitse hinausköysi keskellä esim. valkoisella liinalla (30 x 30 cm). Näin muut tielläliikkujat tunnistavat hinaustilanteen.
Tarkkaile vetävän auton jarruvaloja ajon aikana ja pidä etäisyys aina sellaisena, että hinausköysi ei pääse löystymään.
Älä käytä hinaamiseen teräsköysiä tai ketjuja.
HUOMAUTUS Liian nopeasta hinaamisesta tai hinaamisesta liian kauas aiheutuvat vauriot

Liian nopea hinaaminen tai hinaaminen liian kauas voi aiheuttaa vaurioita voimansiirtolinjaan.

Hinausnopeutta 50 km/h ei saa ylittää.
Hinausmatkaa 50 km ei sa ylittää.
HUOMAUTUS Puutteellisesta jäähdytyksestä aiheutuvat voimansiirtolinjan vauriot

Jos jäähdytysjärjestelmä on vaurioitunut, hinaaminen voi johtaa voimansiirtolinjan vaurioitumiseen.

Auto on hinattava tai siirrettävä etuakseli nostettuna.
HUOMAUTUS Sallimattomasta hinaamisesta aiheutuvat voimansiirtolinjan vauriot

Autoa ei saa hinata taaksepäin, sillä se voi johtaa voimansiirtolinjan vaurioitumiseen.

Hinaa autoa ainoastaan eteenpäin.
HUOMAUTUS Automaattisesta jarrutuksesta aiheutuva auton vaurioituminen
Jos jokin seuraavista toiminnoista on kytketty päälle, auto jarruttaa tietyissä tilanteissa itse:
 • Aktiivinen jarrutusavustin

 • Aktiivinen etäisyysavustin Distronic

 • Hold-toiminto

Kytke nämä järjestelmät pois päältä seuraavissa tai vastaavissa tilanteissa auton vaurioitumisen välttämiseksi:

hinattaessa
autopesulaitteistossa
HUOMAUTUS Vaihteisto vaurioitunut hinattaessa vaihteistoasentoon vaihdon johdosta

Jos avaat hinattaessa kuljettajan tai etumatkustajan oven, vaihteisto voi vaihtua asentoon ja tämän myötä vaurioitua.

Kytke automaattivaihteisto asentoon .
Älä avaa mitään ovia hinaamisen aikana.
Sallitut hinaustavat

Molemmat akselit maassa

Etuakseli nostettuna

Kyllä, enintään 50 km nopeudella 50 km/h

Kyllä, enintään 50 km nopeudella 50 km/h

Jos vaihteistoa ei voi kytkeä asentoon , auto on lastattava kuljetusajoneuvoon Lisää. Auton kuljettamiseen tarvitaan hinausauto, jossa on nostolaite.