Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Acceptér
 • Sprinter
 • Transporter
 • 12/2020
app store google play
X

Trykning
Oplysninger om drivmidler
ADVARSEL Fare for personskade som følge af sundhedsskadelige drivmidler

Drivmidler kan være giftige og sundhedsskadelige.

Vær opmærksom på påskrifterne på originalbeholderne ved anvendelse, opbevaring og bortskaffelse af drivmidler.
Opbevar altid drivmidler i lukkede originalbeholdere.
Opbevar drivmidler utilgængeligt for børn.
MILJØOPLYSNING Miljøforurening som følge af ikke-miljøvenlig bortskaffelse af drivmidler
Drivmidler omfatter:
 • Brændstoffer

 • Tilsætningsstoffer til udstødningsefterbehandling, fx AdBlue®

 • Smøremidler

Ved forkert bortskaffelse af drivmidler kan der opstå væsentlige skader på miljøet.

Bortskaf drivmidler miljømæssigt korrekt.
Drivmidler omfatter:
 • Brændstoffer

 • Tilsætningsstoffer til udstødningsefterbehandling, f. eks. AdBlue®

 • Smøremidler

 • Kølervæske

 • Bremsevæske

 • Sprinklervæske

 • Kølemiddel til klimatiseringssystemet

Brug kun produkter, som Mercedes-Benz har godkendt til dit køretøj. Skader, som opstår på køretøjet som følge af anvendelsen af ikke-godkendte produkter, dækkes ikke af Mercedes-Benz garanti og kulance.

Du kan genkende drivmidler, som er godkendt af Mercedes-Benz , ved følgende påskrift på beholderne:
 • MB-Freigabe  (f. eks. MB-Freigabe 229.51)

 • MB-Approval  (f. eks. MB-Approval 229.51)

Du kan få flere oplysninger om godkendte drivmidler følgende steder:
 • I Mercedes-Benz drivmiddelbestemmelserne på MB BeVo-ONLINE (med angivelse af specifikationsbetegnelsen)

 • På et autoriseret værksted

ADVARSEL Brand‑ og eksplosionsfare på grund af brændstof

Brændstoffer er letantændelige.

Undgå ild, åben ild, rygning og gnistdannelse.
Slå tændingen fra, og sluk parkeringsvarmen, hvis den forefindes, før og under tankning.
ADVARSEL Fare for personskade som følge af brændstoffer

Brændstoffer er giftige og sundhedsskadelige.

Undgå altid, at brændstof kommer i berøring med hud, øjne, tøj eller indtages.
Undgå af indånde brændstofdampe.
Opbevar brændstoffer utilgængeligt for børn.
Hold døre og vinduer lukket under tankning.

Hvis du eller andre personer har været i kontakt med brændstoffer, skal du være opmærksom på følgende:

Brændstof på huden vaskes straks af med vand og sæbe.
Hvis der er kommet brændstof i øjne, skylles omgående grundigt med rent vand. Søg omgående lægehjælp.
Søg omgående lægehjælp, hvis brændstof er blevet indtaget. Udløs ikke opkastning.
Skift straks tøj, der er kommet brændstof på.