Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Prihvatanje
 • GLA
 • SUV
 • 03/2020
app store google play
X

Štampanje
Pričvršćivanje krovnog nosača prtljaga
UPOZORENJE Opasnost od nezgode u slučaju prekoračenja maksimalnog opterećenja krova

Težište vozila i uobičajene karakteristike vožnje, kao i ponašanje pri upravljanju i kočenju se menjaju.

Kada prekoračite maksimalno opterećenje krova, pogoršaće se karakteristike vožnje kao i ponašanje pri upravljanju i kočenju.

Obavezno poštujte maksimalno opterećenje krova i prilagodite način vožnje.

Maksimalno opterećenje krova možete da pronađete u poglavlju „Tehnički podaci“ u štampanom uputstvu za rukovanje.

NAPOMENA Oštećenje panoramskog kliznog krova zbog korišćenja neodobrenih nosača krovnog prtljaga

Ako otvorite panoramski klizni krov a na vozilo je montiran nosač krovnog prtljaga koji nije ispitan i odobren za Mercedes-Benz vozila, nosač krovnog prtljaga može da ošteti panoramski klizni krov.

Otvarajte panoramski klizni krov samo kada je montiran nosač krovnog prtljaga koji je ispitan i odobren za Mercedes-Benz vozila.

Kako bise provetrili unutrašnjost vozila, možete podići panoramski klizni krov.

Pričvrstite nosač krovnog prtljaga na uzdužni krovni nosač.
Pridržavajte se uputstva proizvođača za ugradnju.
Sklapanje naslona sedišta u zadnjem delu vozila prema napred
UPOZORENJE Opasnost od prignječenja prilikom pomeranja sedišta

Ako menjate položaj sedišta, možete da priklještite sebe ili nekog putnika u vozilu.

Uverite se da se prilikom promene položaja sedišta ničiji deo tela ne nalazi u prostoru kretanja sedišta.
UPOZORENJE Opasnost od nezgode zato što zadnji red sedišta, zadnje sedište i naslon sedišta nisu u ležištu

Zadnji red sedišta, zadnje sedište i naslon sedišta mogu da se sklope prema napred i u režimu vožnje.

 • Na taj način će putnik u vozilu biti jače pritisnut uz sigurnosni pojas. Sigurnosni pojas neće moći da pruži predviđenu zaštitu i naneće dodatne povrede.

 • Naslon sedišta ne može da zadrži predmete ili tovar koji se nalaze u prtljažniku ili tovarnom prostoru.

Pre svake vožnje proverite, da li su zadnji red sedišta, zadnje sedište i naslon sedišta ušli u ležište.

Ukoliko nasloni sedišta ne ulegnu u svoja ležišta i ne budu zaključani, indikator zaključavanja je crvene boje.

Proverite, da li su svi putnici u vozilu pravilno vezani i da li pravilno sede. Ovo je naročito važno kada se radi o deci.

Ako preklopljeni naslon sedišta više ne koristite kao mesto za tovar, sklopite ga ponovo prema nazad.

Preduslovi
 • Područje, u kome se sklapa naslon sedišta, je slobodno.

 • Za rasklapanje srednjeg naslona sedišta: Srednji naslon sedišta je deblokiran.

 • Naslon za ruku drugog reda sedišta je sklopljen prema nazad i držači za čaše su prazni.

Naslone srednjih i spoljašnjih sedišta možete da sklapate prema napred.

Sklapanje naslona levog i desnog sedišta prema napred:
Po potrebi, potpuno uvucite naslone za glavu na naslonima sedišta Više.
Povucite polugu za otključavanje .
Sklapanje naslona srednjeg sedišta prema napred:
Mehanizam za otključavanje naslona sedišta povucite prema napred.
Odgovarajući naslon sedišta preklopite prema napred.
Sklapanje naslona sedišta u zadnjem delu vozila prema nazad
UPOZORENJE Opasnost od prignječenja prilikom pomeranja sedišta

Ako menjate položaj sedišta, možete da priklještite sebe ili nekog putnika u vozilu.

Uverite se da se prilikom promene položaja sedišta ničiji deo tela ne nalazi u prostoru kretanja sedišta.
UPOZORENJE Opasnost od nezgode zato što zadnji red sedišta, zadnje sedište i naslon sedišta nisu u ležištu

Zadnji red sedišta, zadnje sedište i naslon sedišta mogu da se sklope prema napred i u režimu vožnje.

 • Na taj način će putnik u vozilu biti jače pritisnut uz sigurnosni pojas. Sigurnosni pojas neće moći da pruži predviđenu zaštitu i naneće dodatne povrede.

 • Naslon sedišta ne može da zadrži predmete ili tovar koji se nalaze u prtljažniku ili tovarnom prostoru.

Pre svake vožnje proverite, da li su zadnji red sedišta, zadnje sedište i naslon sedišta ušli u ležište.
NAPOMENA Oštećenje naslona sedišta usled zaglavljivanja prilikom sklapanja naslona sedišta prema nazad

Prilikom sklapanja naslona sedišta prema nazad, sigurnosni pojas može da se priklješti i na taj način da se ošteti.

Vodite računa da prilikom sklapanja naslona sedišta prema nazad sigurnosni pojas ne bude priklješten.
Ako je potrebno, sedište vozača ili suvozača pomerite prema napred.
Odgovarajući naslon sedišta gurajte prema nazad, sve dok ne uđe u ležište.

Naslon levog i desnog sedišta: Ako naslon sedišta ne ulegne u svoj položaj i ne bude zaključan, vidi se crveni indikator zaključavanja .

Naslon srednjeg sedišta: Ako naslon sedišta ne ulegne u svoj položaj i ne bude zaključan, vidi se crveni indikator zaključavanja .

Otvaranje ili zatvaranje prostora za skladištenje ispod poda tovarnog prostora
UPOZORENJE Opasnost od povređivanja usled otvorenog poda tovarnog prostora

Ako je pod tovarnog prostora otvoren za vreme vožnje, predmeti mogu da se razlete i na taj način povrede putnike u vozilu. Postoji opasnost od telesnih povreda, posebno kod manevara pri kočenju ili naglih promena smera!

Pre početka vožnje uvek zatvorite pod tovarnog prostora.
Otvaranje:
Ručicu povucite nagore.
Pod tovarnog prostora pomoću ručice pomerite nagore.
Zatvaranje:
Sklopite pod tovarnog prostora, a zatim pritiskajte ručicu nadole, sve dok se ne zaključa.
Rasklapanje ili sklapanje vrata kuke za vuču
UPOZORENJE Opasnost od nezgode usled vrata kuke za vuču koji nije pravilno ušao u ležište

Ako vrat kuke za vuču nije uglavljen, prikolica može da se otkači.

Uvek uglavite vrat kuke za vuču kako je opisano.
UPOZORENJE Opasnost od povrede usled iskakanja vrata kuke za vuču

Ako ste otključali kuku za vuču ili ona nije pravilno ulegla prilikom sklapanja, ona će se zakrenuti.

Postoji opasnost od povređivanja u oblasti zakretanja kuke za vuču.

Otključavajte kuku za vuču samo kada je oblast zakretanja slobodna.
Uvek proverite da li je kuka za vuču prilikom sklapanja ušla u ležište.
Preduslovi
 • Vozilo je osigurano od otkotrljavanja.

 • Oblast zakretanja je slobodna.

 • Kabl prikolice ili adapterski priključak su uklonjeni.

Rasklapanje vrata kuke za vuču
Povlačite taster , dok se vrat kuke za vuču ne otključa.

Vrat kuke za vuču se rasklapa ispod zadnjeg branika.

Kontrolna sijalica treperi.

Povlačite vrat kuke za vuču u smeru strelice, dok čujno ne ulegne u uspravnom položaju.

Gasi se kontrolna sijalica na tasteru za otključavanje vrata kuke za vuču.

Ako vrat kuke za vuču nije bezbedno zaključan, na višenamenskom displeju će biti prikazana poruka Vučna spojka Proverite zaključavanje.

Skinite zaštitnu kapicu sa kugličastog zgloba i odložite je na bezbedno mesto.

Vodite računa o tome da kugla vrata kuke za vuču bude čista. Proverite, da li je, u zavisnosti od uputstva za prikolicu, podmazana ili suva (bez masti).

Sklapanje vrata kuke za vuču
Povlačite taster , dok se vrat kuke za vuču ne otključa.

Vrat kuke za vuču se sklapa ispod zadnjeg branika.

Kontrolna sijalica treperi.

Pritiskajte vrat kuke za vuču u smeru strelice, dok čujno ne ulegne iza branika.

Kontrolna sijalica i prikaz na višenamenskom displeju se gase.

Obratite pažnju na informacije o prikazima na kombinovanom instrumentu:
 • Upozoravajuća svetla i kontrolne sijalice Više

 • Poruke na displeju Više

Pregled ušica za pričvršćivanje

Obratite pažnju na napomene o utovaru vozila Više.

Ušice za pričvršćivanje (vozila sa mogućnošću prevoza dugačkih premeta, zadnji red sedišta)
Pregled prednjih pregrada za odlaganje
UPOZORENJE Opasnost od povređivanja usled neodgovarajućeg odlaganja predmeta

Ukoliko predmete u unutrašnjosti vozila odlažete na neodgovarajući način, oni mogu da skliznu ili da se prevrnu i na taj način padnu na putnike u vozilu. Pored toga, držači za čašu, otvorene pregrade i ležišta za mobilne telefone u slučaju nezgode ne mogu uvek da zadrže predmete koji se u njima nalaze.

Postoji opasnost od telesnih povreda, posebno kod manevara pri kočenju ili naglih promena smera!

Predmete uvek smestite tako da u tim ili sličnim situacijama ne mogu da se prevrnu.
Uvek osigurajte da predmeti ne štrče sa mesta za odlaganje, iz mreža za prtljag ili mreža za odlaganje.
Pre početka vožnje zatvorite mesta za odlaganje koja mogu da se zatvore.
Uvek u prtljažnik/tovarni prostor smestite i osigurajte teške, čvrste, šiljate, predmete sa oštrim ivicama, lomljive ili velike predmete.

Obratite pažnju na napomene o utovaru vozila.

Pregrada za odlaganje u vratima
Pregrada u naslonu za ruku sa multimedijalnim i USB priključkom
Pregrada u srednjoj konzoli napred sa USB priključkom, kao i modulom za bežično punjenje mobilnog telefona
Pregrada ispred suvozača