Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Приемане
 • A-класа
 • Лимузина
 • март 2019 г.
app store google play
X

Отпечатване
Зареждане на автомобила
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност‑ от пожар и експлозия на горивото

Горивата са лесно запалими.

Непременно избягвайте огън, открита светлина, пушене и образуване на искри.
Преди и по време на зареждането изключете подаването на контакт и автономното отопление, ако има такова.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от нараняване чрез горива

Горивата са отровни и вредни за здравето.

Избягвайте обезателно контакт на горивото с кожата, очите или облеклото и не го поглъщайте.
Не вдишвайте изпарения от горивото.
Пазете децата далеч от горива.
Дръжте вратите и прозорците затворени по време на зареждането.

Ако Вие или други лица имате контакт с гориво, спазвайте следните препоръки:

Незабавно отмийте с вода и сапун горивото от кожата.
Ако гориво е попаднало в очите Ви, веднага ги промийте грижливо с чиста вода. Незабавно потърсете медицинска помощ.
Ако е погълнато гориво, незабавно потърсете медицинска помощ. Не предизвиквайте повръщане.
Веднага сменете напоените с гориво дрехи.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от пожар и експлозия вследствие на електростатичен заряд

Електростатичният заряд може да доведе до образуване на искри и да възпламени пари от горивото.

Преди да отворите капачката на резервоара за гориво или да хванете пистолета за зареждане, докоснете металната каросерия на автомобила.

По този начин се разсейва евентуално натрупан електростатичен заряд.

По време на зареждане с гориво не се качвайте в автомобила.

Има опасност да се заредите отново със статично електричество.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от пожар поради горивна смес

Автомобили с дизелов двигател:

Ако смесите дизелово гориво с бензин, точката на възпламеняване на горивната смес е по-ниска отколкото при чисто дизелово гориво.

При работещ двигател компоненти на изпускателната система за отработени газове могат незабелязано да прегреят.

Никога не зареждайте бензин.
Никога не смесвайте дизеловото гориво с бензин.
УКАЗАНИЕ Повреда вследствие на употребата на неподходящо гориво

Автомобили с бензинов двигател:

Дори малки количества от неподходящото гориво могат да доведат до повреди в горивната система, двигателя и системата за пречистване на отработените газове.

Зареждайте само безоловно гориво Super без съдържание на сяра, отговарящо или равностойно на стандарта EN 228.
Изискването за ROZ (октаново число по изследователския метод) се намира върху капака на резервоара за гориво.

Гориво с тази спецификация може да съдържа до 10% етанол. Вашият автомобил е съвместим с Е10‑гориво.

В никакъв случай не зареждайте следните горива:
 • дизел

 • обикновен бензин с по-малко октаново число от 91  ROZ

 • бензин с повече от 10  % етанол, например  E15, E20, E85, E100

 • бензин с повече от 3  % метанол, например  M15, M30

 • бензин с добавки, съдържащи метали

Ако погрешно сте заредили неподходящо гориво:

Не включвайте подаването на контакт.
Свържете се с квалифициран специализиран сервиз.
УКАЗАНИЕ Повреда вследствие на употребата на неподходящо гориво

Автомобили с дизелов двигател:

Дори малки количества от неподходящото гориво могат да доведат до повреди в горивната система, двигателя и системата за пречистване на отработените газове.

Зареждайте само дизелово гориво без съдържание на сяра, отговарящо или равностойно на европейския стандарт EN 590.

В държави, в които не се предлага дизелово гориво без сяра, зареждайте само гориво с ниско съдържание на сяра, т.е. под 50  ppm.

В никакъв случай не зареждайте следните горива:
 • бензин

 • морски дизел

 • мазут

 • чист биодизел или растително масло

 • петрол или керосин

Ако погрешно сте заредили неподходящо гориво:

Не включвайте подаването на контакт.
Свържете се с квалифициран специализиран сервиз.
УКАЗАНИЕ Не зареждайте дизелово гориво в автомобили с бензинов двигател.
Ако погрешно сте заредили неподходящо гориво:
 • Не включвайте подаването на контакт. В противен случай горивото може да попадне в двигателя.

  Дори малки количества от грешното гориво могат да доведат до повреди в горивната система и двигателя. Разходите за привеждане в изправност са високи.

Свържете се с квалифициран специализиран сервиз.
Възложете на сервиз да изпразнят напълно резервоара за гориво, както и горивопроводите.
УКАЗАНИЕ Не зареждайте бензин в автомобили с дизелов двигател.
Ако погрешно сте заредили неподходящо гориво:
 • Не включвайте подаването на контакт. В противен случай горивото може да попадне в горивната система.

  Дори малки количества от грешното гориво могат да доведат до повреди в горивната система и двигателя. Разходите за привеждане в изправност са високи.

Свържете се с квалифициран специализиран сервиз.
Възложете на сервиз да изпразнят напълно резервоара за гориво, както и горивопроводите.
УКАЗАНИЕ Повреда на горивната система поради препълнен резервоар за гориво.
Пълнете резервоара за гориво само до нивото, при което пистолетът за зареждане се изключва.

Ако например  заради повредена колонка за гориво сте заредили твърде много гориво:

Не включвайте подаването на контакт.
Свържете се с квалифициран специализиран сервиз.
УКАЗАНИЕ Разплискващо се гориво при изваждане на пистолета за зареждане.
Пълнете резервоара за гориво само до нивото, при което пистолетът за зареждане се изключва.
Условия
 • Автомобилът е отблокиран още.

 • Преди зареждане налягането в резервоара за гориво е било изпуснато.

По време на зареждане с гориво не се качвайте в автомобила. Така може отново да се заредите електростатично.

Спазвайте указанията за експлоатационните консумативи още.

Обезвъздушаване на резервоара
Дръпнете бутона .

Контролната лампа мига и се появява съобщението Моля, изчакайте Резервоарът се обезвъздушава на мултифункционалния дисплей.

Когато капакът на резервоара за гориво е отворен, контролната лампа свети постоянно.

Появява се съобщението Резервоар обезвъздушен Готов за зареждане на мултифункционалния дисплей.

В следните ситуации е налице неизправно функциониране:
 • Контролната лампа първоначално мига, след което изгасва.

 • Жълтата предупредителна лампа за диагностика на двигателя свети.

Отварянето на капака на резервоара за гориво може да продължи по изключение до 15 минути.

Капак на резервоара за гориво
Държач за капачката на резервоара за гориво
Вид гориво
Таблица за налягането в гумите
QR код за спасителна карта
Натиснете задната част на капака на резервоара за гориво .
Завъртете капачката на резервоара за гориво наляво и я свалете.
Поставете капачката на резервоара за гориво в държача .
Поставете гърловината за пълнене на пистолета за зареждане докрай в отвора на резервоара, закачете я и заредете гориво.
Пълнете резервоара за гориво само до нивото, при което пистолетът за зареждане се изключва.

Автомобили с дизелов двигател: отворът на резервоара е конструиран за зареждане с пистолет на колонки за дизел.

Автомобили с дизелов двигател: при напълно изразходвано съдържание на резервоара за гориво заредете поне 5 л дизелово гориво.

Автомобили с дизелов двигател: за дизелови автомобили при зареждане от туба използвайте гърловина за пълнене с голям диаметър. В противен случай гърловината за пълнене няма да може да се постави в отвора на резервоара.

Поставете капачката на резервоара за гориво върху отвора на резервоара и я въртете надясно, докато се фиксира с щракване.
Затворете капака на резервоара за гориво.
Нулиране на стойности в менюто Пътуване на бордовия компютър
Бордови компютър:
Пътув
Можете да нулирате стойностите на следните функции:
 • дневен пробег

 • пътен компютър След старт и Сл нулир

 • ECO индикация още

Избиране на функцията, която трябва да се нулира:
направете плъзгащ жест нагоре или надолу на сензорния контрол отляво.
Натиснете сензорния контрол отляво.
Изберете Да.
Натиснете сензорния контрол отляво.

Когато натиснете по-дълго сензорния контрол отляво, стойностите на функцията веднага се нулират.

Доливане на AdBlue®
УКАЗАНИЕ Повреда на двигателя вследствие на AdBlue® в горивото
AdBlue® не трябва да се сипва в резервоара за гориво.
Сипвайте AdBlue® единствено в резервоара за AdBlue®.
Забранено е препълването на AdBlue® резервоара.
УКАЗАНИЕ Замърсяване на пътническото отделение поради изтичане на AdBlue®
Внимателно затворете опаковката за допълване на AdBlue® след зареждането.
Не транспортирайте опаковките за допълване на AdBlue® постоянно в автомобила.
Условия
 • Автомобилът е отблокиран.

 • Долейте AdBlue вж. Ръководство за експл.. Резервоарът за AdBlue® е изразходван до резервата.

 • AdBlue сист. неизправна Авар. реж. сл.XXX km  вж. Ръководство за експл.. Може да изминете с автомобила още максимум обозначеното разстояние. Резервоарът за AdBlue® е изразходван до резервата.

 • Долейте AdBlue Нам. мощност: XXX км/ч   Невъз. старт сл. XXX км   Може да пътувате с автомобила само с обозначената скорост и да изминете само още обозначеното разстояние. Заредете възможно най-бързо резервоара за AdBlue®.

 • Долейте AdBlue Невъз. старт сл. XXX km . Можете да изминете с автомобила само още обозначеното разстояние. Заредете възможно най-бързо резервоара за AdBlue®.

 • Долейте AdBlue Невъзможен старт. Автомобилът не може повече да бъде стартиран.

Можете да видите възможния пробег за AdBlue® и нивото му в резервоара на мултифункционалния дисплей още.

Показаният пробег за AdBlue® до голяма степен зависи от стила на шофиране и експлоатационните условия. Затова действителният пробег може да се различава от предварително изчисления.

Отваряне на капачката на резервоара за AdBlue®
Натиснете задната част на капака на резервоара за гориво .
Завъртете капачката на резервоара за AdBlue® наляво и я свалете.

Можете да поставите капачката на резервоара за AdBlue® в държача в рамото на шарнира на капака на резервоара за гориво.

Подготвяне на туба за допълване на AdBlue®
Развийте капачката на тубата за допълване на AdBlue®.
Затегнете здраво маркуча за зареждане върху отвора на тубата за допълване на AdBlue®.
Доливане на AdBlue®
Затегнете здраво маркуча за зареждане върху гърловината за пълнене на автомобила.
Повдигнете тубата за допълване на AdBlue® и я наклонете.

Процесът на пълнене спира, когато резервоарът за AdBlue® се напълни.

Тубата за допълване на AdBlue® може да се свали частично пълна.

Развийте и затворете маркуча за зареждане и тубата за допълване на AdBlue® в обратен ред.
Поставете капачката на резервоара за AdBlue® и я завъртете надясно.
Затворете капака на резервоара за гориво.
Включете подаването на контакт най-малко за 60 секунди.

Ако поради изпразнения резервоар за AdBlue® стартирането на двигателя вече е станало невъзможно, ще отнеме до 60 секунди преди допълването да бъде разпознато.

Стартирайте автомобила.

Избягвайте постоянното съхраняване в автомобила на връзката за доливане на AdBlue®.

Пълнене на системата за почистване на стъклата
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от изгаряне от горещи компоненти в двигателния отсек

Определени компоненти в двигателния отсек могат да бъдат много горещи, например двигател, радиатор и части на изпускателната система за отработени газове.

Оставете двигателя да се охлади и докосвайте само посочените по-долу компоненти.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от изгаряне при отваряне на предния капак

Ако при прегрял двигател или при пожар в двигателния отсек отворите предния капак, можете да влезете в досег с горещи газове или други отделящи се експлоатационни консумативи.

Преди отваряне на предния капак оставете прегрелия двигател да се охлади.
При пожар в двигателния отсек оставете предния капак затворен и извикайте противопожарната служба.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от пожар‑ и нараняване от концентрирания препарат за почистване на стъкла

Концентратът за почистване на стъкла е лесно запалим. Ако концентрирания препарат за миене на стъкла попадне върху горещи компоненти на двигателя или изпускателната система за отработени газове, той може да се запали.

Уверете се, че концентрираният препарат за почистване на стъклата не се е разлял около отвора за пълнене.
Дръпнете нагоре капачката , хващайки я за халката.
Допълнете течност за стъклочистачки.
Смяна на перата на стъклочистачките за челното стъкло
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от притискане при смяна на перата от включена стъклочистачка

Ако при смяната на перото на стъклочистачка, стъклочистачките се задвижат, можете да се заклещите на рамото им.

Преди смяна на стъклочистачките винаги да се изключват стъклочистачките и запалването.
Преместване на рамената на стъклочистачките в позицията за смяна
Включете и веднага след това изключете подаването на контакт.
До около 15 секунди след това натиснете бутон на комбинирания превключвател още за около три секунди.

Рамената на стъклочистачките преминават в позиция за смяна.

Индикация за техническо обслужване
Свалете защитното фолио на индикацията за техническо обслужване от върха на новомонтираните пера на стъклочистачките.

Когато индикацията за техническо обслужване от черна стане жълта, трябва да смените перата на стъклочистачките.

Продължителността за смяна на цвета варира в зависимост от условията за ползване.

Проверка на нивото на моторното масло с бордовия компютър
Условия

Нивото на моторното масло се индикира в режим на движение. При нормален режим на движение измерването на нивото на моторното масло може да трае до 30 минути, а при активен режим на движение – повече.

За да получите резултат възможно най-бързо:
 • Загрейте двигателя до работна температура.

 • Паркирайте автомобила върху равна повърхност.

 • Оставете двигателя да работи с обороти на празен ход.

Бордови компютър:
Функции
Ниво моторно масло
Едно от следните съобщения се показва на мултифункционалния дисплей:
 • Ниво на моторното масло Измерва се: все още не е възможно измерване на нивото на маслото.

Повторете проверката след най-много 30 минути движение.
 • Ниво моторно масло ОК и лентата за индикация на нивото на маслото на мултифункционалния дисплей свети зелено и е позиционирана между „min“ и „max“: нивото на маслото е в нормата.

 • Ниво на моторното масло Долейте 1,0  и лентата за индикация на нивото на маслото на мултифункционалния дисплей свети оранжево и е позиционирана между „min“ и „max“:

Долейте 1 л моторно масло.
 • Намалете нивото на моторното масло и лентата за индикация на нивото на маслото на мултифункционалния дисплей свети оранжево и е позиционирана над „max“:

Необходимо е да се източи излишното моторно масло. Потърсете квалифициран специализиран сервиз.
 • За ниво на маслото Подайте контакт:

Включете подаването на контакт, за да проверите нивото на моторното масло.
 • Ниво на моторното масло Системата не работи: датчикът е дефектен или не е поставен.

Потърсете квалифициран специализиран сервиз.
 • Ниво на моторното масло Времен. с-мата не работи:

Затворете предния капак.
Указания за измиване на автомобила в автомивка
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от произшествие вследствие на намаленото спирачно действие след измиване на автомобила

След измиване на автомобила Вашите спирачки имат намалено спирачно действие.

След измиването на автомобила задействайте спирачките на автомобила внимателно като се съобразявате с пътната обстановка, докато пълното спирачно действие отново се възстанови.
УКАЗАНИЕ Повреда при използване на неподходяща автомивка
Преди влизането в автомивка се уверете, че автомивката е подходяща за размерите на автомобила.
Внимавайте да има достатъчен пътен просвет между външната страна на пода и направляващите шини на автомивката.
Внимавайте да има достатъчна широчина на преминаване в автомивката, особено широчина на направляващите шини.
С цел предотвратяване на повреди по Вашия автомобил спазвайте следните условия преди използването на автомивка:
 • Активният асистент за дистанция DISTRONIC и HOLD функцията са изключени.

 • Камерата 360° или камерата за заден ход е изключена.

 • Страничните стъкла и плъзгащият се люк са напълно затворени.

 • Вентилаторът на системата за вентилация и отопление е изключен.

 • Превключвателят на стъклочистачките е в позиция .

 • При автоматични автомивки: празният ход е включен.

 • Ключът е отдалечен от автомобила най-малко 3 м, в противен случай капакът на багажника може да се отвори непредвидено.

Ако по време на измиването желаете да напуснете автомобила, внимавайте ключът да е в автомобила. В противен случай предавателната кутия автоматично ще превключи на позиция .

След измиването на автомобила отстранете ваксата от челното стъкло и гумената лента на перата на стъклочистачките, за да предотвратите образуването на петна и да намалите шума от стъклочистачките.