Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Hyväksy
 • Citan
 • 09/2023
app store google play
X

Tulosta
Automaattisen huoltoasemahaun käynnistäminen
Edellytykset
 • Automaattinen huoltoasemahaku on kytketty päälle Lisää .

Ajotilanne

Polttonestesäiliön täyttömäärä laskee polttonesteen varamäärän alueelle.

Medianäytössä näkyy seuraava viesti: Polttonesteen varamäärä Napsauta tästä etsiäksesi huoltoasemia.

Vahvista viesti.

Automaattinen huoltoasemahaku käynnistyy. Käytettävissä olevat huoltoasemat näytetään reitin varrella ja senhetkisen auton sijainnin ympäristössä.

tai
Piilota ilmoitus kohdasta .
Valitse huoltoasema.

Näytössä näkyy huoltoaseman osoite.

Laske reitti Lisää.

Huoltoasema valitaan kohteeksi tai seuraavaksi välipysähdyskohteeksi.

Jos välipysähdyskohteita on jo neljä:
Vastaa kysymykseen Kyllä.

Huoltoasema lisätään reitin yleiskuvaukseen. Välipysähdyskohde 4 poistetaan. Reittiopastus käynnistyy.

Auton tankkaaminen
VAROITUS Polttonesteestä aiheutuva tulipalo‑ ja räjähdysvaara

Polttonesteet ovat herkästi syttyviä.

Vältä ehdottomasti tulta, avonaisia valolähteitä, tupakointia ja kipinöiden muodostumista.
Kytke auto ja, mikäli käytettävissä, lisälämmitys pois päältä ennen tankkaamista ja pidä se poiskytkettynä tankkaamisen ajan.
VAROITUS Polttonesteistä aiheutuva loukkaantumisvaara

Polttonesteet ovat myrkyllisiä ja terveydelle haitallisia.

Vältä ehdottomasti polttonesteen ihon, silmien tai vaatteiden kanssa kosketuksiin pääsemistä ja varmista, että sitä ei niellä.
Älä hengitä sisään polttonestehöyryjä.
Pidä lapset etäällä polttonesteistä.
Pidä ovet ja ikkunat kiinni tankkauksen aikana.

Jos olet joutunut kosketuksiin polttonesteen kanssa, tai jos muut henkilöt ovat joutuneet kosketuksiin sen kanssa, noudata seuraavia kohtia:

Huuhtele iholla oleva polttoneste välittömästi pois vedellä ja saippualla.
Jos polttonestettä on päässyt silmiin, huuhtele ne välittömästi perusteellisesti puhtaalla vedellä. Käänny viipymättä lääkärin puoleen.
Jos polttonestettä on nielty, käänny viipymättä lääkärin puoleen. Älä oksennuta.
Vaihda välittömästi polttonesteeseen kostuneet vaatteet.
VAROITUS Sähköstaattisesta varauksesta aiheutuva palo‑ ja räjähdysvaara

Sähköstaattinen varaus voi sytyttää polttonestehöyryt.

Kosketa auton metallista koria ennen tankin korkin avaamista tai tankkauspistoolin koskettamista.
Älä nouse uudelleen autoon tankkaamisen aikana uuden sähköstaattisen varauksen välttämiseksi.
VAROITUS Polttoaineseoksen aiheuttama palovaara

Autot, joissa on dieselmoottori:

Jos dieselpolttonestettä sekoitetaan bensiinin kanssa, polttonestesekoituksen syttymispiste on alhaisempi kuin pelkällä dieselpolttonesteellä.

Pakokaasulaitteiston rakenneosat voivat ylikuumentua huomaamatta auton ollessa käynnissä.

Älä koskaan tankkaa bensiiniä.
Dieselpolttonesteeseen ei saa koskaan sekoittaa bensiiniä.
HUOMAUTUS Älä tankkaa bensiiniä dieselmoottorilla varustettuihin autoihin
Jos vahingossa on tankattu väärää polttonestettä:
 • Älä kytke autoa päälle. Muutoin polttonestettä voi päästä moottoriin.

  Vähäinenkin määrä väärää polttonestettä voi vaurioittaa polttonestejärjestelmää ja moottoria. Korjauskustannukset ovat korkeat.

Ota yhteyttä ammattitaitoiseen erikoiskorjaamoon.
Tyhjennytä polttonestesäiliö sekä polttonesteputket kokonaan.
HUOMAUTUS Ylitäytetystä polttonestesäiliöstä aiheutuva polttonestejärjestelmän vaurioituminen
Täytä polttonestesäiliötä vain siihen saakka, kunnes tankkauspistooli katkaisee polttonesteen syötön.
HUOMAUTUS Ulos roiskuva polttoneste otettaessa tankkauspistooli ulos
Täytä polttonestesäiliötä vain siihen saakka, kunnes tankkauspistooli katkaisee polttonesteen syötön.
HUOMAUTUS Polttonesteen aiheuttamat maalipinnan vauriot
Älä läikytä polttonestettä maalipinnoille.
YMPÄRISTÖÄ KOSKEVA HUOMAUTUS Polttonesteen epäasianmukaisesta käytöstä aiheutuvat ympäristövahingot

Epäasianmukaisesti käsiteltynä polttoaineet ovat vaarallisia ihmisille ja ympäristölle.

Polttonestettä ei saa päästää viemäriin, pintavesiin, pohjavesiin tai maaperään.
Edellytykset
 • Auton lukitus on avattu.

 • Auto on kytketty pois päältä.

Älä nouse uudelleen autoon tankkaamisen aikana. Voi tapahtua uusi sähköstaattinen varautuminen.

Noudata käyttöaineisiin liittyviä ohjeita Lisää.

Sammuta moottori.
Vedä avain pois virtalukosta.
Kytke seisontajarru.
Paina tankin luukun takaosaa.
Kierrä tankin korkkia vasemmalle ja irrota se täyttöputkesta.
Kiinnitä tankin korkki ylhäältä pidikkeeseen .
Ota huomioon ohjekilpeen merkitty polttonestelaatu .
Työnnä tankkauspistoolin täyttöputki kokonaan tankin aukkoon ja tankkaa auto.
Täytä polttonestesäiliötä vain siihen saakka, kunnes tankkauspistooli katkaisee polttoaineen syötön.
Aseta tankin korkki täyttöputken päälle ja kiinnitä se kiertämällä oikealle.
Sulje tankin luukku .
Ajotietokoneen Matka-valikon arvojen nollaaminen
Käyttöjärjestelmä:
Matka

Näytettävien päävalikkojen kirjoitustapa voi olla erilainen. Ota tästä syystä huomioon mittariston valikkojen yleiskatsaus Lisää.

Voit nollata seuraavien toimintojen arvot:
 • Osamatkamittari:

  • Nollataanko osamatkamittari?

 • Matkamittari:

  • Lähdöstä

  • Nollauksesta

 • ECO-näyttö

Valitse nollattava toiminto ja vahvista valinta.
Vahvista Nollataanko arvot?kysymys valitsemalla Kyllä.
Rengaspaineen tarkastaminen jatkuvan rengaspainevalvonnan avulla
Edellytykset
 • Auto on kytkettynä päälle.

Käyttöjärjestelmä:
Huolto
Renkaat

Jokin seuraavista näytöistä ilmestyy näyttöön:

Mittariston näyttö (värillinen)
Mittariston näyttö (mustavalkoinen)
 • Senhetkinen rengaspaine ja renkaan lämpötila yksittäisissä renkaissa

 • Rengaspainenäyttö ilmestyy muutaman minuutin ajon jälkeen

 • Rengaspainevalvonta aktiivinen: Järjestelmän perusasetustapahtuma ei ole vielä päättynyt. Tällöin rengaspaineita valvotaan jo.

Vertaa rengaspainetta senhetkiseen käyttötilanteeseen suositeltuun rengaspaineeseen Lisää. Noudata tällöin kylmiä renkaita koskevia ohjeita Lisää.

Käyttöjärjestelmässä näytetyt arvot voivat poiketa rengaspainemittarin arvoista, koska näytetyt arvot pätevät merenpinnan korkeudella. Korkealla sijaitsevilla paikoilla rengaspainemittarit näyttävät suuremman rengaspaineen kuin käyttöjärjestelmä. Älä laske rengaspainetta tässä tapauksessa.

AdBlue®-nesteen lisääminen
HUOMAUTUS Polttonesteessä olevasta AdBlue®:sta aiheutuvat moottorivauriot
AdBlue®:ta ei saa täyttää polttonestesäiliöön.
Lisää AdBlue®:ta vain AdBlue® -säiliöön.
Vältä täyttämästä säiliöön liikaa AdBlue®:ta.
HUOMAUTUS Ulos valuvasta AdBlue®:sta aiheutuva auton sisätilan likaantuminen
Sulje AdBlue®-täyttösäiliö huolellisesti täytön jälkeen.
Vältä AdBlue®-täyttösäiliöiden jatkuvaa kuljettamista autossa.
AdBlue®-nesteen lisääminen AdBlue®-tankkauspisteessä

AdBlue®-tankkauspisteitä löytyy lukuisilta huoltoasemilta. AdBlue®-nestettä voidaan tankata myös kuorma-autojen tankkauspisteissä.

Avaa tankin luukku .
Avaa sininen AdBlue®-tankin korkki .
Työnnä tankkauspistooli auton täyttöputkee ja lisää AdBlue®-ainetta. Älä täytä AdBlue®-säiliötä liikaa.
Jos tankkauspiste kytkeytyy lisäämisen yhteydessä automaattisesti pois päältä, älä jatka tankkaamista. AdBlue®-säiliö on täynnä.
Sulje sininen AdBlue®-tankin korkki .
Sulje tankin luukku .

Jos kytket tämän jälkeen auton päälle, näyttöviestin Lisää AdBlueta ks. käyttöohjekirja on sammuttava muutaman minuutin kuluttua. Jos viesti näytetään edelleen mittariston näytön kentässä, sinun on lisättävä AdBlue®-nestettä.

AdBlue®-nesteen lisääminen AdBlue®-täyttökanisterilla
Kierrä AdBlue®-täyttökanisterin kansi irti.
Kierrä täyttöletku käsin kiinni AdBlue®-täyttökanisterin aukkoon.
Avaa sininen AdBlue®-tankin korkki .
Työnnä täyttöletku auton täyttöputkeen ja lisää AdBlue®-nestettä. Älä täytä AdBlue®-säiliötä liikaa. Jos ilmenee AdBlue®-nesteen ylivuoto, älä jatka tankkaamista.
Kierrä AdBlue®-täyttökanisterin täyttöletku irti.
Sulje AdBlue®täyttökanisteri kannella.
Laita osittain tyhjennetty AdBlue®-täyttökanisteri ja täyttöletku säilöön tai hävitä tyhjennetty AdBlue®-täyttökanisteri ja täyttöletku ympäristömääräysten mukaisesti.
Sulje sininen AdBlue®-tankin korkki .
Sulje tankin luukku .

Jos kytket tämän jälkeen auton päälle, näyttöviestin Lisää AdBlueta ks. käyttöohjekirja on sammuttava muutaman minuutin kuluttua. Jos viesti näytetään edelleen mittariston näytön kentässä, sinun on lisättävä AdBlue®-nestettä.

Lasinpesimen täyttäminen
VAROITUS Palovammavaara konepeltiä avattaessa
Jos avaat konepellin moottorin ollessa ylikuumentunut tai moottoritilan tulipalon sattuessa, seurauksena voivat olla seuraavat tilanteet:
 • Voit joutua kosketuksiin kuumien kaasujen kanssa.

 • Voit joutua kosketuksiin ulosvaluvien, kuumien käyttöaineiden kanssa.

Anna ylikuumentuneen moottorin jäähtyä ennen konepellin avaamista.
Jos moottoritilassa palaa, pidä konepelti kiinni ja ota yhteyttä palokuntaan.
VAROITUS Liikkuvista osista aiheutuva loukkaantumisvaara

Moottoritilan komponentit voivat pysyä käynnissä sytytysvirran ollessa kytkettynä pois päältä tai lähteä äkillisesti käyntiin.

Ota huomioon seuraavat seikat ennen moottoritilaan tehtäviä toimenpiteitä:

Kytke sytytysvirta pois päältä.
Älä koskaan laita kättä liikkuvien rakenneosien vaara-alueelle, esim. tuulettimen pyörimisalueelle.
Riisu korut ja kellot.
Pidä vaatteet ja hiukset etäällä liikkuvista osista.
VAROITUS Moottoritilan kuumista rakenneosista aiheutuva palovammavaara

Tietyt moottoritilan rakenneosat voivat olla erittäin kuumia, esim. moottori, jäähdytin ja pakokaasulaitteiston osat.

Anna moottorin jäähtyä ja koske vain seuraavassa kuvattuihin rakenneosiin.
Jos sinun on suoritettava töitä moottoritilassa, kosketa vain seuraavia osia:
 • konepelti

 • öljymittatikku

 • moottoriöljyn täyttöaukon kansi

 • pesunestesäiliön kansi

 • jäähdytysnesteen tasaussäiliön kansi

VAROITUS Lasinpesunestetiivisteestä aiheutuva palo- ja loukkaantumisvaara

Lasinpesunestetiiviste on herkästi syttyvää.

Lasinpesunestetiivistettä käsiteltäessä on vältettävä tulta, suojaamattomia valonlähteitä, tupakointia ja kipinöiden muodostumista.
VAROITUS Lasinpesunestetiivisteestä aiheutuva palo‑ ja loukkaantumisvaara

Lasinpesunestetiiviste on herkästi syttyvää. Aine voi syttyä palamaan päätyessään kosketuksiin kuumien rakenneosien kanssa.

Varmista, että lasinpesunestetiivistettä ei mene ohi täyttöaukosta.
Lasinpesunesteen lisääminen
Pesunesteen säiliö (esimerkki)
Sekoita pesuneste valmiiksi oikeaan sekoitussuhteeseen erillisessä säiliössä.
Vedä pesunestesäiliön korkkia lenkistä ylöspäin.
Lisää valmiiksi sekoitettua pesunestettä.
Paina korkkia täyttöaukkoon, kunnes se lukittuu kuuluvasti paikalleen.

Ota huomioon lasinpesunestettä koskevat muut tiedot Lisää.

Tuulilasinpyyhkimien sulkien vaihtaminen
VAROITUS Päälle kytkettyjen lasinpyyhkimien pyyhinsulkien vaihtamisen aiheuttama väliinjäämisvaara

Jos lasinpyyhkimet alkavat liikkua pyyhinsulkia vaihdettaessa, jokin kehon osa voi jäädä puristuksiin pyyhkimien varsien väliin.

Kytke aina lasinpyyhkimet ja auton moottori pois päältä ennen pyyhinsulkien vaihtamista.
VAROITUS Konepellin auki ollessa lasinpyyhinten käyttämisestä aiheutuva loukkaantumisvaara

Jos lasinpyyhkimet alkavat liikkua konepellin ollessa auki, jokin kehon osa voi jäädä puristuksiin pyyhkimen varren väliin.

Jos konepelti on avattava, kytke aina ensin lasinpyyhkimet ja auton moottori pois päältä.
Pyyhkimien varsien siirtäminen vaihtoasentoon
Kytke auto päälle.
Paina noin yhden sekunnin sisällä yhdistelmäkatkaisimen näppäintä ensimmäiseen painepisteeseen saakka.

Pyyhkimien varret siirtyvät vaihtoasentoon.

Pyyhinsulkien irrottaminen
Käännä pyyhkimen varsi poispäin tuulilasista.
Paina vapautuspainiketta .
Vedä pyyhinsulka ylöspäin nuolen suuntaan pois pyyhkimen varresta.
Pyyhinsulkien asentaminen
Paina uutta pyyhinsulkaa pyyhkimen varteen nuolen suuntaan, kunnes vapautuspainike lukittuu.
Varmista, että pyyhinsulka on oikein paikoillaan.
Käännä pyyhkimien varret taakse tuulilasia vasten.
Kytke auto päälle.
Paina kerran yhdistelmäkatkaisimen näppäintä .
tai
Kiihdytä auto yli 10 km/h:n nopeuteen.

Pyyhkimien varret siirtyvät takaisin perusasentoon.

Auton pesemiseen pesulaitteistossa liittyviä ohjeita
VAROITUS Pesun jälkeen heikentyneen jarrutusvaikutuksen aiheuttama onnettomuusvaara

Pesun jälkeen jarrujen jarrutusvaikutus on heikentynyt.

Jarruta autoa pesun jälkeen varovasti liikennetilanne huomioiden, kunnes täysi jarrutusvaikutus on jälleen saavutettu.

Varmista, että pesulaitteisto on riittävän kokoinen autolle.

Käännä ulkopeilit koria vasten ja irrota tarvittaessa lisäantenni ennen auton pesemistä pesulaitteistossa. Muutoin ulkopeilit, antenni tai auto voi vaurioitua.

Varmista pesulaitteistosta poistuttaessa, että ulkopeilit käännetään takaisin auki ja lisäantenni asennetaan takaisin paikalleen.

Huomioi seuraavat asiat ennen pesulaitteiston käyttöä auton vaurioitumisen välttämiseksi:
 • Sivulasit ja liukuikkunat ovat kokonaan suljettuina.

 • Tuuletuksen ja lämmityksen puhallin on kytkettynä pois päältä.

 • Lasinpyyhkimen katkaisin on asennossa .

Puhdista karkea lika autosta ennen auton ajamista pesulaitteistoon.

Pyyhkimällä pesun jälkeen vahan tuulilasista ja lasinpyyhkimien sulkakumeista vältät raitojen muodostumisen ja vähennät pyyhintä-ääniä.