Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Acceptér
 • Sprinter
 • Transporter
 • 12/2020
app store google play
X

Trykning
Tænd og sluk for afviserlamperne
Tryk på tasten .

Hvis du blinker mens havariblinksystemet er slået til, er det kun blinklygterne på den pågældende side af køretøjet, der lyser.

Havariblinksystemet slås automatisk til i følgende situationer:
 • Airbaggen er blevet udløst.

 • Køretøjet nedbremses kraftigt fra mere end 70 km/t. til stilstand.

Hvis havariblinksystemet automatisk er slået til, kan du slå det fra ved at trykke på katastrofeblinkkontakten .

Katastrofeblinket slås automatisk fra, hvis køretøjet igen når op på en hastighed på over 10 km/t. efter en katastrofeopbremsning.

Havariblinksystemet fungerer også, når køretøjet er standset.

Fjern og opbevar ildslukkeren
ADVARSEL Fare for uheld som følge af ikke korrekt fastgjort ildslukker i fodrummet i førersiden

En ildslukker kan begrænse pedalvandringen eller blokere en pedal, som er trådt ned.

Dette bringer bilens drifts‑ og trafiksikkerhed i fare.

Ildslukkeren kan slynges rundt og skade føreren eller andre passagerer.

Stuv og fastgør ildslukkeren altid forskriftsmæssigt i holderen.
Tag ikke ildslukkeren ud under kørslen.
Fjernelse og opbevaring
Åbn passagerdøren.
Fjernelse:
Træk laskerne på ildslukkerens holder opad.
Tag ildslukkeren ud.
Opbevaring:
Gem ildslukkeren bort.
Tryk laskerne på ildslukkerens holder nedad.

Ved højrestyrede køretøjer befinder ildslukkeren sig ved passagersædet i venstre køreretning.

Udtagning af advarselstrekant

Advarselstrekanten befinder sig i dørlommen i passagerdøren.

Tag advarselstrekanten ud af dørlommen.
Fjern førstehjælpstasken

Forbindingstasken befinder sig i dørlommen i passagerdøren.

Tag forbindingstasken ud af dørlommen.
QR-koder til redningskort

QR-kodeklistermærket befinder sig på B-stolpen på fører- og passagersiden. I tilfælde af en ulykke kan redningstjenesterne ved hjælp af QR-koderne hurtigt finde det passende redningskort til dit køretøj. Det aktuelle redningskort indeholder kortfattet de vigtigste oplysninger om dit køretøj, fx føringen af elledningerne.

Du kan finde yderligere oplysninger på Mercedes-Benz' hjemmeside – Redningskort.

Starthjælp og opladning af startbatteri
Anvend altid tilslutningen for ekstern starthjælp i motorrummet til starthjælp og opladning af batterierne.
BEMÆRK Skader på batteriet ved overspænding

Ved opladning med opladere uden ladespændingsbegrænsning kan batteriet eller bilens elektronik blive beskadiget.

Anvend kun opladere med en maksimal ladespænding på 14,8 V.
ADVARSEL Fare for eksplosion på grund af antændelig hydrogengas

Hvis du forårsager en kortslutning, eller der opstår gnistdannelser, kan der ske antændelse af hydrogengassen ved opladning af et batteri.

Sørg for, at et tilsluttet batteris plusklemme ikke kommer i berøring med bildele.
Læg aldrig metalgenstande eller værktøj på et batteri.
Ved på‑ og afklemning af batteriet skal den beskrevne rækkefølge for batteriklemmerne altid overholdes.
Ved starthjælp skal du altid sørge for kun at forbinde batteripoler med identisk polaritet.
Ved starthjælp skal den beskrevne rækkefølge for på‑ og afklemning af startkablet altid overholdes.
Sæt ikke batteriklemmerne på, og tag dem ikke af, mens motoren kører.
ADVARSEL Fare for eksplosion i forbindelse med opladning og starthjælp

Under opladningen og i forbindelse med starthjælpen kan der trænge eksplosive gasblandinger ud fra batteriet.

Undgå altid ild, åben ild, gnistdannelse og rygning.
Sørg for en tilstrækkelig ventilation.
Undgå at bøje dig ind over et batteri.
ADVARSEL Fare for eksplosion i forbindelse med et frossent batteri

Et afladet batteri kan fryse allerede ved temperaturer omkring frysepunkten.

Hvis du i så fald yder starthjælp eller oplader batteriet, kan der trænge batterigas ud.

Et frossent batteri skal altid tø op før opladning eller før starthjælp.

Hvis advarsels-/kontrollamperne i instrumentdisplayet ikke tænder i forbindelse med lave temperaturer omkring eller under frysepunktet, er det afladede batteri med stor sandsynlighed frosset.

Vær i dette tilfælde opmærksom på følgende punkter:
 • Giv ikke starthjælp, og oplad ikke batteriet.

 • Levetiden for et batteri, der er optøet igen, kan være væsentligt afkortet.

 • Startegenskaberne kan blive dårligere, især ved lave temperaturer.

 • Det anbefales at få det optøede batteri kontrolleret på et autoriseret værksted.

OplysningSkader på grund af gentagne eller langvarige startforsøg

Ved gentagne eller langvarige startforsøg kan uforbrændt brændstof forårsage skader på katalysatoren.

Undgå gentagne og langvarige startforsøg.
Vær opmærksom på følgende punkter i forbindelse med starthjælp og opladning af batterierne:
 • Anvend kun et ubeskadiget starthjælps-/ladekabel med tilstrækkeligt tværsnit og isolerede polklemmer.

 • Uisolerede dele på polklemmerne må ikke komme i berøring med andre metaldele, så længe starthjælps-/ladekablet er forbundet med batteriet/tilslutningen for ekstern starthjælp.

 • Starthjælps-/ladekablet må ikke berøre nogen dele, der kan bevæge sig, når motoren kører.

 • Sørg for, at hverken du eller batteriet er elektrostatisk opladet.

 • Undgå flammer og åben ild.

 • Læn dig ikke ind over et batteri.

 • Under opladning: : Anvend kun opladere, som er kontrolleret og godkendt af Mercedes-Benz , og læs altid betjeningsvejledningen til opladeren før opladning af batterierne.

Vær opmærksom på følgende yderligere punkter i forbindelse med starthjælp:
 • Giv kun starthjælp fra batterier med 12‑volts nominel spænding.

 • Bilerne må ikke røre hinanden.

 • Biler med benzinmotor: Giv kun starthjælp, når motoren er kold og udstødningssystemet afkølet.

Bil med batterihovedafbryder:
Kontrollér, om batterihovedafbryderen er sat iMere.
Sikr bilen med parkeringsbremsen.
Biler med automatgearkasse:
Sæt gearkassen i position .
Biler med manuel gearkasse:
Sæt gearkassen i frigear.
Slå tændingen og alle elforbrugere fra.
Åbn motorhjelmen Mere.

Højrestyret bil: Tilslutningen for ekstern starthjælp kan være på den modsatte side.

Tag afdækningen af PLUS-kontakten til det eksterne batteri.
Sæt først en rød PLUS-pol-klemme fra starthjælp/ladekablet på PLUS-kontakten på det eksterne batteri.
Brug den 2. røde PLUS-pol-klemme fra starthjælp-/ladekablet til at skubbe den røde dækkappe på tilslutningen for ekstern starthjælp tilbage med en drejning mod højre.
Sæt den 2. røde PLUS-pol-klemme på PLUS-kontakten på tilslutningen for ekstern starthjælp .
Ved starthjælp:
Lad motoren på den hjælpende bil køre i tomgang.
Sæt først en sort MINUS-pol-klemme fra starthjælp/ladekablet på minuspolen på det eksterne batteri.
Klem den 2. sorte MINUS-pol-klemme på starthjælp-/ladekablet fast på stelpunktet på din egen bil (blank metaldel i motorrummet).
Ved starthjælp:
Start motoren i din egen bil.
Ved opladning:
Start opladningen.
Ved starthjælp:
Lad motoren køre i nogle minutter.
Ved starthjælp:
Tænd for en elforbruger i din egen bil, fx elbagrude eller belysning, før du tager startkablet af.

Når starthjælpen/opladningen er afsluttet:

Tag klemmerne på starthjælp-/ladekablet af i omvendt rækkefølge: Først den 2. sorte MINUS-pol-klemme på stelpunktet i motorrummet, derefter den sorte MINUS-pol-klemme på det eksterne batteri. Derefter den 2. røde PLUS-pol-klemme på PLUS-kontakten på tilslutningen for ekstern starthjælp , så den røde PLUS-pol-klemme på det eksterne batteri.

Når den 2. røde PLUS-pol-klemme tages af tilslutningen for ekstern starthjælp , springer den røde dækkappe tilbage til udgangspositionen.

Du kan få yderligere oplysninger på et autoriseret værksted.

Oplysninger om sikringer
ADVARSEL Fare for ulykke og personskade på grund af overbelastede ledninger

Hvis du manipulerer, brokobler eller erstatter en defekt sikring med en sikring med et højere amperetal, kan elledningerne blive overbelastet.

Dette kan medføre, at der opstår brand.

Udskift altid defekte sikringer med nye specificerede sikringer med korrekt amperetal.
BEMÆRK Beskadigelse som følge af forkerte sikringer

Hvis de forkerte sikringer anvendes, kan elektriske komponenter eller systemer tage skade.

Anvend altid kun sikringer, der er godkendt af Mercedes-Benz , og som har det foreskrevne amperetal.

Sikringerne i din bil anvendes til at frakoble defekte strømkredse. En udløst sikring bevirker, at de efterfølgende komponenter og de dermed forbundne funktioner bortfalder.

Sprungne sikringer skal udskiftes med tilsvarende sikringer, der kan kendes på farven og amperetallet. Sikringsoversigten og yderligere oplysninger om sikringer og relæ kan du finde i tillægget til instruktionsbogen "Oversigt over sikringer".

BEMÆRK Beskadigelse eller fejlfunktioner på grund af fugt

Fugt kan medføre fejlfunktioner eller beskadigelser på elsystemet.

Når sikringsboksen er åben, skal du sørge for, at der ikke kan trænge fugt ind i sikringsboksen.
Når du lukker sikringsboksen, skal du sørge for, at dækslets tætning sidder korrekt på sikringsboksen.

Hvis en ny isat sikring brænder over igen, skal du få årsagen konstateret og fejlen afhjulpet på et autoriseret værksted.

Før sikringsskiftet skal du sørge for følgende:
 • Bilen er sikret mod at sætte sig i bevægelse.

 • Alle elforbrugere er slået fra.

 • Tændingen skal være slået fra.

Sikringerne er fordelt på forskellige sikringsbokse:
 • Sikringsboks i fodrummet i passagersiden Mere

 • Sikringsboks i førersædets sædekasse Mere

Oplysninger om punktering
ADVARSEL Fare for ulykke på grund af flade dæk

Et fladt dæk indskrænker køretøjets køre-, styre‑ og bremseegenskaber kraftigt.

Kør ikke med et fladt dæk.
Udskift det flade dæk med reservehjulet, eller kontakt et autoriseret værksted.
Afhængigt af køretøjets udstyr har du følgende muligheder i tilfælde af en punktering:
 • Du kan foretage et nødopkald til vejservice med tasten Mere.

 • Skifte hjul Mere.

Oversigt over værktøj til hjulskift
Nødvendigt værktøj til hjulskift kan f. eks. være:
 • Donkraft

 • Hjulnøgle

Donkraftens maksimale bæreevne er angivet på mærkaten på donkraften.

Donkraften er vedligeholdelsesfri. Kontakt et autoriseret værksted, hvis den ikke fungerer korrekt.

Biler med baghjulstræk

Værktøjet til hjulskift befinder sig i opbevaringsrummet over trinnet ved passagerdøren og i opbevaringsrummet i fodrummet i passagersiden.

Biler med forhjulstræk

Værktøjet til hjulskift befinder sig bag førersædet.

Oversigt over tilladte bugseringsmetoder

I havaritilfælde anbefaler Mercedes-Benz at transportere køretøjet i stedet for at bugsere det.

OPLYSNING Skader på bilen ved ukorrekt bugsering
Oplysningerne og instruktionerne vedrørende bugsering skal overholdes.
BEMÆRK Skader som følge af skub af køretøjet

Et køretøj med forhjulstræk og automatgearkasse kan blive beskadiget, hvis det bliver skubbet eller trukket for langt og hurtigt ved stoppet motor.

Skub ikke køretøjet længere end 15 m og højst i gangtempo.

Køretøjer med automatgearkasse og baghjulstræk: Ved fejl kan automatgearkassen være blokeret i stilling .

Hvis automatgearkassen ikke kan sættes i position , skal køretøjet transporteres Mere. Til transport af køretøjet kræves et bugseringskøretøj med en løfteanordning.

Køretøjer med automatgearkasse og forhjulstræk: Ved fejl kan automatgearkassen være blokeret i stilling . Du kan ophæve parkeringsspærringen mekanisk Mere.

Hvis automatgearkassen ikke kan sættes i position , skal køretøjet transporteres Mere. Til transport af køretøjet kræves et bugseringskøretøj med en løfteanordning.

Manuel gearkasse

begge aksler på jorden

Hævet foraksel

Hævet bagaksel

Ja, maks. 100 km med 50 km/t

Ja, maks. 100 km med 50 km/t

Ja, maks. 50 km med 50 km/t

Automatgearkasse og baghjulstræk

begge aksler på jorden

Hævet foraksel

Hævet bagaksel

Ja, maks. 50 km med 50 km/t

Ja, maks. 50 km med 50 km/t

Ja, hvis rattet er fastgjort i midterposition ved hjælp af en ratlås

Automatgearkasse og forhjulstræk

begge aksler på jorden

Hævet foraksel

Hævet bagaksel

Nej (ved slukket motor)

Ja (ved kørende motor), maks. 5 km med 20 km/t

Ja

Nej (ved slukket motor)

Ja (ved kørende motor), maks. 5 km med 20 km/t

Oplysninger om firehjulstræk

begge aksler på jorden

Hævet foraksel

Hævet bagaksel

Ja, maks. 50 km med 50 km/t

Nej

Nej

Bugsering med hævet aksel: Et bugseringsfirma bør stå for bugseringen.