Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Приемане
 • V-класа
 • 03/2021
app store google play
X

Отпечатване
Стартиране на автоматично търсене на бензиностанция
Условия
 • Автоматичното търсене на бензиностанция е включено още.

Пътна ситуация

Нивото на запълване в резервоара за гориво достига до резервното количество гориво.

На медийния дисплей се показва следното уведомление: Резервно количество гориво Докоснете тук за търсене на бензиностанции.

Потвърдете уведомлението.

Автоматичното търсене на бензиностанция стартира. Показват се възможните бензиностанции по протежение на маршрута и в околното пространство на актуалното местоположение на автомобила.

Изберете бензиностанция.

Показва се адресът на бензиностанцията.

Изчислете маршрута още.

Бензиностанцията се задава като цел или като следваща междинна цел.

Ако вече има четири междинни цели:
в запитването изберете Да.

Бензиностанцията се включва в прегледа на маршрута. Междинна цел 4 се изтрива. Воденето към цел стартира.

Зареждане на автомобила с гориво
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност‑ от пожар и експлозия на горивото

Горивата са лесно запалими.

Непременно избягвайте огън, открита светлина, пушене и образуване на искри.
Преди и по време на зареждането изключете подаването на контакт и автономното отопление, ако има такова.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от нараняване чрез горива

Горивата са отровни и вредни за здравето.

Избягвайте обезателно контакт на горивото с кожата, очите или облеклото и не го поглъщайте.
Не вдишвайте изпарения от горивото.
Пазете децата далеч от горива.
Дръжте вратите и прозорците затворени по време на зареждането.

Ако Вие или други лица имате контакт с гориво, спазвайте следните препоръки:

Незабавно отмийте с вода и сапун горивото от кожата.
Ако гориво е попаднало в очите Ви, веднага ги промийте грижливо с чиста вода. Незабавно потърсете медицинска помощ.
Ако е погълнато гориво, незабавно потърсете медицинска помощ. Не предизвиквайте повръщане.
Веднага сменете напоените с гориво дрехи.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от пожар‑ и експлозия вследствие на електростатичен заряд

Електростатичният заряд може да възпламени пари от горивото.

Преди да отворите капачката на резервоара за гориво или хванете пистолета за зареждане, докоснете металната каросерия на автомобила.
За да не се заредите отново с електростатичен заряд, по време на зареждане с гориво не се качвайте в автомобила.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от пожар посредством горивна смес

Автомобили с дизелов двигател:

Ако смесвате дизелово гориво с бензин, точката на възпламеняване на горивната смес е по-ниска, отколкото при чистото дизелово гориво.

При работещ двигател някои компоненти на изпускателната система за отработени газове могат да прегреят незабелязано.

Никога не зареждайте с бензин.
Никога не смесвайте дизеловото гориво с бензин.
УКАЗАНИЕ Не зареждайте дизелово гориво в автомобили с бензинов двигател
Ако по невнимание сте заредили неподходящо гориво:
 • Не включвайте подаването на контакт. В противен случай горивото може да попадне в двигателя.

  Дори малки количества от грешното гориво могат да доведат до повреди в горивната система и двигателя. Разходите за привеждане в изправност са високи.

Свържете се с квалифициран специализиран сервиз.
Възложете на сервиз да изпразнят напълно резервоара за гориво, както и горивопроводите.
УКАЗАНИЕ Не зареждайте бензин в автомобили с дизелов двигател
Ако по невнимание сте заредили неподходящо гориво:
 • Не включвайте подаването на контакт. В противен случай горивото може да попадне в горивната система.

  Дори малки количества от грешното гориво могат да доведат до повреди в горивната система и двигателя. Разходите за привеждане в изправност са високи.

Свържете се с квалифициран специализиран сервиз.
Възложете на сервиз да изпразнят напълно резервоара за гориво, както и горивопроводите.
УКАЗАНИЕ Повреда на горивната система поради препълнен резервоар за гориво
Пълнете резервоара за гориво само до нивото, при което пистолетът за зареждане се изключва.
Условия
 • Автомобилът е отключен.

 • Допълнителното отопление е изключено.

 • Подаването на контакт е изключено.

 • Лявата предна врата е отворена.

По време на зареждане с гориво не се качвайте отново в автомобила. Така може отново да се заредите електростатично.

Спазвайте указанията за експлоатационните консумативи още.

Отворете капака на резервоара за гориво .
Завъртете капачката на резервоара за гориво наляво и я свалете.
Затворете всички врати на автомобила, за да не могат изпарения от горивото да попаднат в купето.
Поставете гърловината за пълнене на пистолета за зареждане докрай в отвора на резервоара, закачете я и заредете гориво.
Пълнете резервоара за гориво само до нивото, при което пистолетът за зареждане се изключва.
Поставете капачката на резервоара за гориво и я завъртете надясно.

Щракването сигнализира, че капачката на резервоара за гориво е затворена напълно.

Отворете лявата предна врата.
Затворете капака на резервоара за гориво .

Автомобили с дизелов двигател и блокировка срещу погрешно зареждане на бензин: отворът на резервоара е конструиран за зареждане с пистолет на колонки за дизел за леки автомобили.

Автомобили с дизелов двигател без блокировка срещу зареждане с неправилно гориво: за предпочитане е зареждането на колонка за дизелово гориво за леки автомобили. Но можете да зареждате и на колонка за дизелово гориво за товарни автомобили.

При напълно изразходвано съдържание на резервоара за гориво заредете поне 5 л гориво. Преди следващото стартиране на двигателя включете три до четири пъти подаването на контакт.

Можете да разпознаете автомобили със смесен режим по стикера "Ethanol up to E85!" на капака на резервоара за гориво.

Електронна проверка на налягането в гумите
Условия
 • Подаването на контакт е включено.

С бутон извикайте списъка на менютата.
С бутон или изберете Service (Сервизно обслужване) .
Натиснете бутон .
С бутон или изберете Tyre pressure (Налягане в гумите) .
Натиснете бутон .

Дисплеят показва текущото налягане в гумите на отделните колела.

Когато автомобилът е бил паркиран за повече от 20 минути, дисплеят показва съобщението Tyre pressures will be displayed after a few minutes of driving (Налягането в гумите ще бъде показано след няколко минути шофиране) .

Задължително спазвайте и указанията относно налягането в гумите още.

Допълване на AdBlue®
УКАЗАНИЕ Повреда на двигателя вследствие на AdBlue® в горивото
AdBlue® не трябва да се сипва в резервоара за гориво.
Сипвайте AdBlue® единствено в резервоара за AdBlue®.
Забранено е препълването на AdBlue® резервоара.
УКАЗАНИЕ Замърсяване на пътническото отделение поради изтичане на AdBlue®
Внимателно затворете опаковката за допълване на AdBlue® след зареждането.
Не транспортирайте опаковките за допълване на AdBlue® постоянно в автомобила.
УКАЗАНИЕ Препълване на резервоара за AdBlue® поради наклонена позиция на автомобила

Резервоарът за AdBlue® може да бъде напълнен, както е предвидено, само ако автомобилът е паркиран на равно място. Така се избягват колебания в напълненото количество.

При зареждане на автомобил, паркиран в наклонено положение, има опасност от препълване. Това може да предизвика повреди на компонентите на допълнителната обработка на отработените газове.

За да напълните резервоара на AdBlue®, паркирайте автомобила на равно място.
Условия
 • Допълнителното отопление е изключено.

 • Подаването на контакт е изключено.

 • Лявата предна врата е отворена.

Следните появяващи се едно след друго съобщения в мултифункционалния дисплей изискват от Вас допълване на резервоара за AdBlue®:
 • Допълнете AdBlue вж. Ръководство за експл.

  Резервоарът за AdBlue® е изразходван до резервата.

 • Refill AdBlue Emer. oper. in XXX км   See Owner's Manual (Допълнете AdBlue, авариен режим след XXX км Вж. ръководството за експлоатация)

  Ниското ниво на запаса на AdBlue® води до ограничаване на мощността след индикирания остатъчен пробег. Заредете възможно най-бързо AdBlue®.

 • Emer. oper.: 20 km/h No start in XXX km See Owner's Manual (Авариен режим на работа: 20 км/ч Невъзможeн старт след XXX км вж. ръководство за експлоатация)

  Скоростта на автомобила е ограничена до 20 км/ч. Можете да изминете с автомобила още само обозначеното разстояние. След това не е възможно стартиране на двигателя.

 • Refill AdBlue Engine start not possible (Допълнете AdBlue, стартирането не е възможно )

  Автомобилът не може повече да бъде стартиран.

Можете да проверите нивото на зареждане на AdBlue®® и остатъчния пробег на дисплея още.

Отваряне на капачката на резервоара за AdBlue®
Отворете лявата предна врата и отворете капака на резервоара за гориво .
Затворете всички врати на автомобила, за да не проникнат амонячни пари във вътрешното пространство на автомобила.
Завъртете синята капачка на резервоара за AdBlue® наляво и я свалете.

Капачката на резервоара за гориво остава затворена.

Зареждане с туба за допълване
Пример
Развийте и свалете капачката на тубата за доливане на AdBlue®.
Завийте здраво маркуча за зареждане върху отвора на тубата за доливане на AdBlue®.
Затегнете здраво на ръка маркуча за зареждане върху гърловината за пълнене на автомобила.
Повдигнете тубата за доливане на AdBlue® и я наклонете.

Пълненето спира, когато резервоарът за AdBlue® е изцяло зареден.

Тубата за доливане на AdBlue® може да се свали частично изпразнена.

Избягвайте постоянното съхраняване в автомобила на опаковката за доливане на AdBlue®.

Развийте в обратна последователност маркуча за зареждане от тубата за доливане на AdBlue® и от гърловината за пълнене.
Затваряне на капачката на резервоара за AdBlue®
След напълването на резервоара за AdBlue® поставете капачката на резервоара за AdBlue® върху гърловината за пълнене и я завийте здраво надясно.
Завивайте капачката на резервоара за AdBlue®, докато нейният надпис може да се чете и е в хоризонтална позиция.

Само по този начин гърловината за пълнене е затворена правилно.

Първо отворете лявата предна врата, а след това затворете капака на резервоара за гориво.
Включете подаването на контакт.

Съобщението на мултифункционалния дисплей Допълнете AdBlue вж. Ръководство за експл. трябва да изгасне след около 20 секунди. Ако дисплеят продължи да показва съобщението, трябва да допълните още AdBlue®.

Пълнене на системата за почистване на стъклата
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от изгаряне при отваряне на предния капак
Ако отворите предния капак при прегрял двигател или при пожар в двигателния отсек, може да настъпят следните ситуации:
 • Възможно е да влезете в контакт с горещи газове.

 • Възможно е да влезете в контакт с други изтичащи експлоатационни консумативи.

Преди отварянето на предния капак оставете прегрелият двигател да се охлади.
При пожар в двигателния отсек оставете предния капак затворен и извикайте пожарната.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от нараняване вследствие на движещи се части

Компонентите в двигателния отсек може да продължат да работят и при изключено подаване на контакт или да се задействат самостоятелно.

Преди да бъдат извършвани работи в двигателния отсек, спазвайте следното:

Изключете подаването на контакт.
Никога не пипайте в опасната зона на движещите се компоненти, напр.  зоната на въртене на вентилатора.
Свалете бижута и часовници.
Дръжте далеч от движещите се части дрехи и коса.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от пожар и нараняване от концентрирания препарат за почистване на стъкла

Концентрираният препарат за почистване на стъкла е лесно запалим.

При работа с концентриран препарат за почистване на стъкла непременно избягвайте огън, открита светлина, пушене и образуване на искри.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от изгаряне при допир до горещи компоненти в двигателния отсек

Определени компоненти в двигателния отсек може да са много горещи, например двигател, радиатор и части от изпускателната система за отработени газове.

Изчакайте, докато двигателят се охлади, и докосвайте само посочените по-долу компоненти.
УКАЗАНИЕ Повреди на външното осветление от неподходящ концентриран препарат за почистване на стъкла

Неподходящ концентриран препарат за почистване на стъкла може да повреди пластмасовата повърхност на външното осветление.

Използвайте само препарати за почистване на стъкла, които са подходящи и за пластмасови повърхности, като на пр. MB SummerFit или MB WinterFit.
Доливане на течност за стъклочистачки
Резервоар за течност за стъклочистачки (пример)
Спазвайте указанията относно препарата за почистване на стъкла още.
Дръпнете нагоре капачката , хващайки я за халката.
Допълнете течност за стъклочистачки.
Натиснете капачката върху отвора за пълнене, докато щракне.
Смяна на перата на стъклочистачките за челното стъкло
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от притискане при смяна на перата от включена стъклочистачка

Ако при смяната на перото на стъклочистачка, стъклочистачките се задвижат, можете да се заклещите на рамото им.

Преди смяна на стъклочистачките винаги да се изключват стъклочистачките и запалването.
УКАЗАНИЕ Увреждане на челното или задното стъкло при смяна на перото на стъклочистачката

Ако рамото на стъклочистачката е сгънато обратно към челното или задното стъкло и няма поставено перо на стъклочистачка, съществува риск от повреждане на стъклото от силата на удара.

Никога не връщайте рамото на стъклочистачката върху челното или задното стъкло, ако още не е монтирано перо на стъклочистачката. Задръжте рамото на стъклочистачката, докато сменяте перото.
УКАЗАНИЕ Повреди по предния капак или стъклочистачките при отваряне на предния капак

Ако при повдигане на предния капак стъклочистачките са вдигнати от стъклото, те или предният капак могат да бъдат повредени.

Уверете се, че стъклочистачките не са вдигнати от стъклото.
Демонтиране на перата на стъклочистачките
Вдигнете рамената на стъклочистачките от челното стъкло.
С едната ръка задръжте рамото на стъклочистачката. С другата ръка отделете перото от рамото на стъклочистачката, завъртайки го до точката на съпротивление по посока на стрелката .
Бутнете плъзгача по посока на стрелката , докато се фиксира в позиция за демонтиране.
Издърпайте перото на стъклочистачката от рамото ѝ по посока на стрелката .
Монтаж на перата на стъклочистачките
Поставете новото перо на стъклочистачката по посока на стрелката в рамото ѝ.
Бутнете плъзгача по посока на стрелката , докато се фиксира в позиция за заключване.
Проверете закрепването на перото на стъклочистачката.
Пуснете раменете на стъклочистачките обратно върху челното стъкло.
Индикация за техническо обслужване
Свалете защитното фолио на индикацията за техническо обслужване от върха на новомонтираните пера на стъклочистачките.

Когато индикацията за техническо обслужване от черна стане жълта, трябва да смените перата на стъклочистачките.

Продължителността за смяна на цвета варира в зависимост от условията за ползване.

Проверка на нивото на моторното масло с бордовия компютър (двигател без масломерна щека)
Условия
 • Нивото на моторното масло се индикира в режим на движение.

 • Двигателят е експлоатационно загрят.

 • При измерването автомобилът се намира на равна повърхност.

 • Предният капак не е отворен.

В зависимост от оперативния профил е възможно да се появи индикация за нивото на маслото едва след пътуване, продължило 30 минути, и при включено подаване на контакт.

Бордови компютър:
Service (сервизно обслужване)
Engine oil level (Ниво на моторното масло)
Едно от следните съобщения се показва на дисплея на бордовия компютър:

Engine oil level Measurement in progress... (Извършва се измерване на моторното масло...)

Все още не е възможно измерване на нивото на маслото. Повторете запитването след най-много 30 минути движение.

Engine oil level OK (Ниво на моторното масло ОК)

Лентата за индикация на нивото на маслото на дисплея свети зелено и е позиционирана между „min“ и „max“.

Не допълвайте масло. Нивото на моторното масло е наред.

Engine oil level Warm up engine (Ниво на моторното масло Загрейте двигателя)

Загрейте двигателя до работна температура.

Engine oil level Correct measurement only if vehicle is on level ground (Ниво на моторното масло Измерването е коректно само при автомобил на равна повърхност)

Паркирайте автомобила на равно място.

Ниво на моторното масло Допълнете 1,0 

Лентата за индикация на нивото на маслото на дисплея свети оранжево и е позиционирана под „min“.

Нивото на маслото е прекалено ниско.

Долейте 1 л моторно масло още.

Engine oil level Reduce oil level (Ниво на моторното масло Намалете нивото)

Лентата за индикация на нивото на маслото на дисплея свети оранжево и е позиционирана над „max“.

Нивото на маслото е прекалено високо.

Отстранете прекалено високото ниво на моторното масло. За тази цел потърсете квалифициран специализиран сервиз.

For engine oil level turn on ignition (За ниво на маслото подайте контакт)

Включете подаването на контакт, за да проверите нивото на моторното масло.

Engine oil level System inoperative (Ниво на моторното масло Система неизправна)

Датчикът за ниво на запълване е дефектен или не е поставен.

Проверете индикацията за нивото на маслото в квалифициран специализиран сервиз.

Ниво на моторното масло Времен. с-мата не работи

Затворете предния капак.
Указания за измиването на автомобила в автомивка
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от произшествие вследствие на намаленото спирачно действие след измиване на автомобила

След измиване на автомобила Вашите спирачки имат намалено спирачно действие.

След измиването на автомобила задействайте спирачките на автомобила внимателно като се съобразявате с пътната обстановка, докато пълното спирачно действие отново се възстанови.
УКАЗАНИЕ Повреда на автомобила поради автоматично задействане на спирачките
Ако е включена някоя от следващите функции, автомобилът задейства самостоятелно спирачките в определени ситуации:
 • Активен спирачен асистент

 • Активен асистент за дистанция DISTRONIC

 • HOLD функция

За да избегнете повреди по автомобила, изключвайте тези системи в следните или подобни ситуации:

при теглене на автомобила
в автомивка
УКАЗАНИЕ Повреда при използване на неподходяща автомивка
Преди влизането в автомивка се уверете, че автомивката е подходяща за размерите на автомобила.
Внимавайте да има достатъчен пътен просвет между външната страна на пода и направляващите шини на автомивката.
Внимавайте да има достатъчна широчина на преминаване в автомивката, особено широчина на направляващите шини.
За предотвратяването на повреди по Вашия автомобил спазвайте следните условия преди използването на автомивка:
 • Активният спирачен асистент е изключен.

 • Активният асистент за дистанция DISTRONIC е изключен.

 • HOLD функцията е изключена.

 • Страничните стъкла и покривът са напълно затворени.

 • Външните огледала са прибрани и допълнителната антена, ако има такава, е свалена.

 • Вентилаторът на системата за климатизация е изключен.

 • Превключвателят на стъклочистачките да е в позиция .

При силни замърсявания предварително почистете автомобила, преди да влезете в автомивката.

След напускане на автомивката съблюдавайте следното:
 • Външните огледала да са отново изцяло отворени и допълнителната антена да бъде отново монтирана.

 • Остатъците от вакса по челното стъкло и гумените ленти на перата на стъклочистачките да се отстранят, за да предотврати образуване на петна и шум от чистачките.

При автомобили с камера за заден ход отстранявайте остатъците от вакса от лещата на камерата още.